banner


หน้าหลัก

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-04-64

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการทุกปรพเภท ตลอดปีการศึกษา
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเพิ่มช่องทางในการรับสมัครนักเรียน
โดยผ่านช่องทางดังนี้
1. กรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
2. รับสมัครผ่าน Line http://line.me/ti/g/Une7S38fTH
3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-856-3228

8-07-64


9-09-64-1

9-09-64

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดวอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารและบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ ให้มีความสะอาดสวยงามอยู่สม่ำเสมอ
อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-09-64

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดประชุมคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระการประชุมประกอบด้วย การติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
ประจำปีงบประมาณ 2564 การวางแผนดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-08-64

19-08-64

18-08-64

17-08-64-2

07-64

16-08-64

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 117 ครอบครัว
ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-08-64-1

4-08-64

17-08-64-1

17-08-64

30-07-64

22-07-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ปีการศึกษา 2564
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและผู้เรียนได้ทราบถึงความสำคัญของวันต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน มีคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 6 ท่าน
เป็นตัวแทนเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนา
ณ วัดม่อนอารักษ์ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-07-64

ในวันจันทร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิเคราะห์นโยบายและความต้องการกำหนดทิศทางของประเด็นการวิจัย ในหัวข้อ
"แนวโน้มและประเด็นในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ"
ตามโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ
ผ่านระบบ voov meeting จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-07-64

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รถตู้พร้อมลิฟท์ยกวีลแชร์
ตามโครงการจัดหารถตู้สำหรับเด็กพิการ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ่านโครงการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
(โครงการคุซาโนเนะ) ของสถานกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นรถสำหรับรับส่งนักเรียนให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาการที่ดีจากครูการศึกษาพิเศษ และนักสหวิชาชีพ
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการให้คณะครูหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการสามารถออกพื้นที่
ให้บริการด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตามบ้านที่อยู่ห่างไกล
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

06-64

12-07-64

ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดประชุมคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระการประชุม ประกอบด้วย
การสร้างความตระหนักและมอบนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนในเดือนกรฎาคม
การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-07-64

9-07-64

5-07-64

2-07-64

30-06-64

24-06-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เนื่องด้วย สศศ.
มีความห่วงใยสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในการประชุม
เพื่อมอบนโยบายพร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม OBEC Channel สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-06-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
นำโดยนายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง ได้ให้ความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อเผื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-04-64

14-06-64

ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
นำโดยคุณนันทวัน ปุรินทราภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานและคณะ
ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ภายในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามแนวทางการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-06-64

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 งานอนามัยนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก
แก่คณะครูและบุคลกรศูนย์ฯ ร่วมกันเดินสำรวจสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ
เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โดยได้รับความอนุเคราะห์ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 25 กิโลกรัม
และการพ่นยาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
จากนายชาตรี อ้นสุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

05-64

10-06-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
นำโดยนายชาตรี อ้นสุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้งและคณะ
ได้ให้เกียรติมาประเมิน ติดตาม ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-06-64

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) ให้กับคณะครูผู้สอน ในปีการศึกษา 2564
ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
นำโดยทีมวิทยากรจากกลุ่มบริหารวิชาการ
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-06-64

3-06-64

04-64

03-64

2-04-64

2-04-64-1

2-04-64-2

28-03-64

ประมวลภาพกิจกรรม ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คลิกที่นี่

02-64

19-03-64

12-03-64

11-03-64

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
โดยมีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย
ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานคณะกรรมการ
นายพิทักษ์ สมประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญกุล ศึกษานิเทศก์ นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์
และนายจำเนียร จันทะ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย
3 คุณธรรมอัตลักษณ์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และความสุภาพ มีคณะผู้บริหาร
คณะครูศูนย์ฯ เข้าร่วมนำเสนอโครงงานคุณธรรม และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

01-64

25-02-64

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมและเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาในชุมชน
มีผู้เรียน คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน
ณ วัดโพธิ์ล้อม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม
ที่ให้ความอนุเคราะห์รถรางและพนักงานขับรถนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

19-02-64

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคลหรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนได้
และสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่บุคคลหรือปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ได้
มีผู้เรียน คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน
ผู้เรียนได้รับประทานขนมเทียนเสวยที่ตนเองทำอย่างเอร็ดอร่อยและสามารถนำกลับไปฝากผู้ปกครอง
ได้อีกด้วย ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม ให้ความอนุเคราะห์รถรางพร้อมพนักงานขับรถ
นำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-02-64

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมกีฬาสีหนูน้อยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี
ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่
1 กระโดดไกล 2 เตะบอลเข้าประตู 3 พาไข่เดินทรงตัวและ 4 กีฬาพื้นบ้าน
มีนักเรียน คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-02-64

28-01-64

26-01-64-3

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ท่าน ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และนางสาวรำพึง เทศะ กรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 4 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน และนางสาวพรนรินทร์ ทะสม ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-01-64-2

26-01-64

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางจินดา อุ่นทอง
และท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
ร่วมกันปลูกผักสวนครัวกับนักเรียนห้องเรียนช่วงอายุ 16-18 ปี
ตามโครงการสวนผักปลอดสารพิษผลผลิตของเด็กพิเศษ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-01-64

22-01-64

21-01-64

21-01-64-2

12-6320-01-64-2

20-01-64

19-01-64-3

19-01-64-2

19-01-64

18-01-64

15-01-64

11-01-64

8-01-64

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนพิการที่บ้าน จำนวน 12 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
ผ่านการจัดกิจกรรม "ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ" จำนวน 100,000 บาท
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

5-01-64

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยท่านประธาน ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล และคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบเงินจากกิจกรรม "ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ" จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่บ้าน
และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรม "ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ" ต่อไป

1-01-64

25-12-63

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ของจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
โดยมีคณะครูและบุคลกรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

23-12-63

22-12-63

17-12-63

11-63

16-12-63-2

16-12-63-2

4-12-63

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรม ถวายพานดอกไม้สด
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุด
โดย นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
คณะครู บุคลากร และนักเรียนของศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

3-12-63

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

26-11-63-1

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้แก่คณะครู
โรงเรียนหวัวเฉียว ณ ห้องประชุมจัสมิน โรงแรมฟรายเดย์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-11-63

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อม นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการฯ ตัวแทนคณะครูศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามตาม
โครงการจัดหารถสำหรับเด็กพิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
"The Project for Procurement of an Assistive Vehicle for Uttaradit Special Education Center"
ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
(โครงการคุซาโนเนะ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อรถสำหรับเด็กพิการในการปฏิบัติงานด้าน
การรับส่งเด็กพิการในเขต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
กับคุณฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ (Mr.Hiroshi Matsumoto) กงศุลใหญ่ญี่ปุ่น
ณ นครเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

10-63

6-11-63

30-10-63

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2563
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
เพื่อให้ผู้เรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และให้ผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
กิจกรรมประกอบด้วย การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการประกวดหนูน้อยนพมาศ
โดยมีคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 79 คน
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

23-10-63

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2562 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2562
ณ บริเวณพิธีลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

22-10-63

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมทำพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเพื่อถวายราชสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (สมเด็จพระปิยมหาราช)
พร้อมรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และให้นักเรียนทำกิจกรรมการระบายสี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-10-63

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้
เนื่องในวัน วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี
ณ สวนผลไม้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-10-63

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 งานอนามัยนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่คณะครู บุคลากร
นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องของการปฏิบัติตน ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โคโรนา​ COVID 2019
ตามโครงการ การเตรียมความพร้อม และป้องกัน การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา COVID.2019 เพื่อเน้นย้ำให้ครู บุคลากร นักเรียน
ปฏิบัติตามมาตรการการเตรียมความพร้อม และป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา COVID.2019
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-10-63-2

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-10-63

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยนางรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ครู พนักงานราชการ ร่วมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร
13 ตุลาคม 2563 ช่่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร
ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ทุ่งกะโล่)
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-10-63

2-10-63

29-09-63

23-09-63

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ต้อนรับคุณ Yuji Watanabe ผู้ประสานโครงการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า
เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนเนะ) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. คุณ Yuji Watanabe แนะนำตัวเองและทำความรู้จักกับผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ฯ
2. พูดคุยแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid 19
3. ปรึกษากำหนดการของพิธีลงนาม "โครงการจัดหารถสำหรับเด็กพิการประจำศูนย์การศึกษษาพิเศษ
ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ "
4. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและภูมิทัศน์ของศูนย์ฯ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-09-63

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563
เพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จำนวน 119 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 14 โรงเรียน
เข้าร่วมรับมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-09-63

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู
ทีมงานผู้ดำเนินงานคูปองการศึกษา ได้จัดพิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โดยนางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 61 โรงเรียน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

31-08-63

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบทุนฯ
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้รับประทานทุนการศึกษา ประกอบด้วย
เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรง-ยากจน จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยดำเนินการประสานงานให้ผู้ขอรับทุน
ได้รับทุนการศึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อนำไปพัฒนาด้านการศึกษาตรงตามความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-08-63

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงความสำคัญของวันไหว้ครู
และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของครูได้ กิจกรรมประกอบไปด้วย
การเจิมหนังสือเพื่อเป็นความสิริมงคล โดย นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
การกล่าวบูชาครู และกล่าวคำปฏิญาณตนจากตัวแทนนักเรียน คือ นางสาวกาญจนา มั่นคง
ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้และกรวยดอกไม้แสดงถึงความกตัญญูต่อครู
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหมด จำนวน 79 คน ประกอบไปด้วย นักเรียน จำนวน 21 คน ครูและบุคลากร จำนวน 58 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

24-08-63

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการวางแผนด้านการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน
เกิดความพึงพอใจต่อแนวทางการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 84 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-08-63

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อย (ค่ายวิชาการ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ
สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งสามารถคิดและแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ
โดยมีผู้เรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 58 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14-08-63

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ท.ทหารปืนใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ณ ค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งเรียนรู้ยุทโธปกรณ์ทางทหาร
และสามารถปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบในการใช้แหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ท.ทหารอดทน
ฐานที่ 2 ยุทโธปกรณ์ทางทหาร ฐานที่ 3 ยามศึกเรารบ ยามสงบเราฝึก
มีผู้เรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน
ผู้เรียนมีความสนใจและทำกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ อย่างมีความสุข สนุกสนาน
และขอขอบพระคุณค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ รถรับส่งนักเรียนและวิทยากรให้ความรู้ อย่างดียิ่งเสมอมา
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-08-63

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในงาน ได้แก่
การลงนามถวาย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีการมีคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปี 2563
พร้อมกับมอบเกียรติบัตรได้แก่ นางไพรวัลย์ บัวจันทร์แดง ผู้ปกครองของ เด็กหญิงพรทิพย์ บัวจันทร์แดง
และมอบดอกมะลิ ให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อไปมอบให้แม่ของตนเองต่อไป..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

07-63

7-08-63

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และคณะผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการ
พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการการจัดมอบคูปองการศึกษา เพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2563
ร่วมดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563
เพื่อจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


5-08-63 best

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นางสาวพรนรินทร์ ทะสม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และครูประจำชั้นห้องเรียนช่วงอายุ 0-6 ปี
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน)
ด้วยการนำเสนอ ผลงานการวิจัย เรื่อง
ผลการใช้เก้าอี้ชิงช้าเพื่อเพิ่มความสนใจในการทำกิจกรรมการเรียนของนักเรียนออทิสติก
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยได้ รับการประเมิน และคำแนะนำจากคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

3-08-63 ISO

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร รับการประเมินมาตรฐานองค์กรอื่นใดสำหรับให้บริการคนพิการ ประจำปี 2563
จาก นางสาวกุลชนก เจนศิริพิกุล ผู้ตรวจประเมินจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO)
การตรวจประเมินประกอบด้วย การให้สัมภาษณ์ การ นำเสนอผลการดำเนินการ
การเยี่ยมชมพร้อมเก็บภาพถ่ายสถานที่ให้บริการคนพิการ และการตรวจประเมินเอกสาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีระบบการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดการระดับสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษาระดับความเชื่อมั่นในการให้บริการคนพิการต่อไป..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

29-07-63

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563งานอนามัยนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจรรมประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมการเกิดไข้เลือดออกในสถานศึกษาแก่คณะครู
บุคลากร และนักเรียน และได้ร่วมกันเดินสำรวจ พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย
ตามสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย จากเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง ในโอกาสนี้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

24-07-63-1

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563
คณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 45 คน
ได้เข้าร่วมรับการอบรมเกี่ยวกับการรู้จักเด็กพิเศษและความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก
ก่อนวัยเรียนและการพัฒนา Executive Function (EF)
ในเด็กก่อนวัยเรียนด้วยการท่องเที่ยวสุขภาพและเกษตรอินทรีย์
"โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบการใช้ประโยชน์เกษตรอินทรีย์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว
สุขภาพและสร้างเสริมพัฒนาการในเด็กก่อนวัยเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์"
ซึ่งทางโรงพยาบาลลับได้จัดขึ้น โดยมี ผศ.ดร.มณฑิรา อินจ่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม
ภาควิชาวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นวิทยากร
ณ ห้องสีหราชบอลลูน โรงแรมสีหราช
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

24-07-63

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะครูผู้รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมนำเสนอประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563”
ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
จะรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการให้ยั่งยืน คิดถึงความปลอดภัยในโรงเรียน
คิดถึงเรา... ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-07-63-1

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ พันโทพงษ์พันธ์ โสมขันเงิน
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
ใน "โครงการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ณ แหล่งเรียนรู้ผลไม้ท้องถิ่นลับแล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ที่จะสั่งสมประสบการณ์
ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังให้ผู้เรียนได้รู้รักษ์ธรรมชาติ อันเป็นสมบัติของชาติไทย
ที่ต้องรักษาไว้เคียงคู่กับความเป็นชาติ ศาสนา และกษัตริย์ อันเป็นสิ่งเคารพเทิดทูนตลอดกาล..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-07-63

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา
28 กรกฎาคม 2563 โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม อันประกอบด้วย พิธีถวายพระพร การลงนามถวายพระพร
และชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

30-06-63

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563
เพื่อรายงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19
พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานตามภาระงานในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-06-63

วันพุธที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ให้การต้อนรับนางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
และบรรยายพิเศษให้กับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

06-63

05-63

29-05-63

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.กรมทหารม้าที่ 2
พร้อมด้วย พ.อ. ทศพล ผ่องศรีสุข รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 2
พ.ท.จักรพงษ์ สอดสี ผบ.กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2
และพ.ท.พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผบ.กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
ร่วมกันจัดโครงการ "จิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
ด้วยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ นำกำลังพลร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสถานที่ พ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณอาคารเรียน
ทำความสะอาดห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการฯ นำคณะบุคลากรจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-05-63

กว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของน้องๆเด็กพิเศษ
เราต้องทุ่มเท ค้นคว้ากันอย่างหนัก เพื่อทุกพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกวันของน้องๆ
เสร็จสิ้นไปอีกกิจกรรมสร้างสรรค์ การนำเสนอแนวคิดสำหรับการผลิตสื่อ
ตาม “โครงการผลิตสื่อการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” ในวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2563
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ให้คุณครูได้นำเสนอแนวคิด และสื่อต้นแบบ
ก่อนที่จะนำไปผลิตสื่อการสอน โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียน
และเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนได้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

live

04-63

03-63

23-03-63

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะครูและบุคลากร จำนวน 38 คน เข้าร่วมรับฟัง
“แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสำนักงาน และสำหรับการจัดประชุมสัมมนา”
เพื่อสร้างความรู้ความให้กับหน่วยงานตามมาตรการของจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้รับเกียรติจากนายนิรันดร์ คงยอด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวศิรินภา เอมะสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข และนางสาววัชราพร กำแทง นักวิชาการสาธารณสุข
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

19-03-63 covid

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดอบรมการให้ความรู้บุคลากรในเรื่อง
การป้องกัน ยับยั้ง และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ “COVID -19”
และมีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุม
เพื่อคัดกรองบุคคลที่อาจติดเชื้อไวรัส COVID -19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข
การอบรมในครั้งนี้ นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 33 คน
โดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี อ้นสุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
และนางสาวนฤมล เปล่งรัศมี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

10-03-63

วันที่ 8-9 มีนาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่
และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ โดยมี ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-03-63

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายปวินท์ อินกล่ำ นายกสมาคมฯ
พร้อมคณะจัดพิธีทำบุญถวายเพลพระและอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับของสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์
เนื่องในวันสื่อสารมวลชน หรือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฯ
หลังจากนั้น นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวฯ มอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียนอีกด้วย..
ผู้บริหารและคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

02-63

7-02-63

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของวันมาฆบูชาได้
2.เพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
มีนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 87 คน
ณ วัดฤๅษีสำราญ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

6-02-63

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
คณะนักศึกษา ชมรมอาหาร และโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน
จัดกิจกรรม โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา
ให้กับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ช่วย ส่งเสริมให้นักเรียน เกิดทักษะทางอาชีพ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ การทำขนมรังผึ้ง
ทั้งการทำขนมและรสชาติที่แสนอร่อย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-02-63

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาสี หนูน้อยเกมส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้ผู้เรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
นักเรียนได้แข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่
1. กระโดดไกล 2. ยิงลูกบอลเข้าประตู 3. กินวิบาก 4. วิ่งส่งลูกโป่งน้ำ
มีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน
ณ สนามเด็กเล่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

01-63

30-01-63


29-01-63


27-01-63

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร
“สานสัมพันธ์เครือข่ายฯ 7” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรม...
โดยได้รับเกียรติจาก พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ อดีต ผบ.บชร.3
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา การแข่งขันเชีบร์ลีดเดอร์และกีฬาพื้นบ้าน
และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะในกิจกรรมต่างๆ...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-62

16-01-63

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันครูและกิจกรรมนันทนาการ สานสัมพันธ์ไมตรี ประจำปี 2563
ใน ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ทีมสีขาว
ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มทีมรวมสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกีฬาเข้าร่วม คือฟุตบอลชาย (อาวุโส)
ฟุตบอลชายทั่วไป วอลเลย์บอลหญิง กิจกรรมนันทนาการ และเชียร์ลีดเดอร์
ซึ่งบุคลากรทุกคนร่วมลงแข่งขัน และร่วมเชียร์นักกีฬาอย่างสนุกสนาน..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-63

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยช้าราชการครูและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ประสงฆ์จำนวน 68 รูป
เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิราชภัฎ
และนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
“ครูผู้เสียสละ” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
(สกสค.จังหวัดอุตรดิตถ์) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-63-2

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563
นางสาวรอยพิมพ์ เจ็กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ารับรางวัล "ผู้บริหารดีเด่น" และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกอบด้วย นายสุรชัย คงเกตุ นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์
และนางสาวเบญจพร ยิ้มเยาะ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”
จากสมาคมครูเมืองลับแล เนื่องในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-01-63

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี จำนวน 9 คน
ได้เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-01-63

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 Mr. Taihei Abe รองกงสุล และ Miho Ohara ผู้ประสานงานคุซะโนะเนะ
จากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อ Pre Survey ดูความต้องการ สภาพ ความสามารถ ความพร้อม
ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน
และความมั่นคงของมนุษย์สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณ นครเชียงใหม่
โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลของโครงการและลงพื้นที่บ้านของนักเรียนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอลับแล
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

nw

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ร่าเริงแจ่มใสในวันเด็ก
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-01-63

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยมีพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์
และพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เพื่อระลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของพระยาพิชัยดาบหัก
และให้การจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2563
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ นายสรายุทธ์ เพ็งวัน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นำคณะหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-12-62

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วม โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้นำเสนอการแสดงของนักเรียน ก่อนพิธีเปิดและนำกิจกรรม "ตลาดนัดเด็กน้อย"
นำแซนวิส คนพิเศษมาจำหน่ายและนำน้ำสมุนไพรมามอบให้กับผู้เข้าร่วมงาน
ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป อย่างดียิ่ง...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-12-62

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ภาคเหนือ) จังหวัดสุโขทัย
ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผ้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เยี่ยมชมผลงานนักเรียน
รับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-12-62

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการทัศนศึกษา อาชาบำบัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
และกล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำกิจกรรมบนหลังม้าได้อย่างเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ มีนักเรียน
และคณะครูเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน
นักเรียนได้สัมผัส ทำความรู้จักกับม้า และขี่ม้า ทำกิจกรรมบนหลังม้า อย่างมีความสุข สนุกสนาน
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลขอขอบพระคุณ โรงพยาบาล ค่ายพิชัยดาบหักที่ให้ความอนุเคราะห์อาชาบำบัด
ขอขอบพระคุณค่ายพระศรีพนมมาศ (ป.พัน20) ให้ความอนุเคราะห์พาหนะในการรับส่งนักเรียน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-12-62

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการครูและพนักงานราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพิธีหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


 

 

boss