banner

หน้าหลัก


0

1

2

3
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27-12-65

PR
06-67
10-07-67

1-07-67

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับการกำกับ ติดตาม คุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5
เพื่อให้งานโภชนาการในสถานศึกษาของสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน จากคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย
1. นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายวิทยา นุ่มโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะอนุกรรมการ
5. นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
คณะอนุกรรมการและเลขานุการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง
ที่ได้ให้กำลังใจและข้อแนะนำในการพัฒนางานด้านโภชนาการให้ดียิ่งขึ้น มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-06-67

20-06-67

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการไหว้ครู และสามารถร่วมทำกิจกรรมจนเสร็จสิ้นได้
มีคณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 123 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-06-67-2

13-06-67

12-06-671

12-06-67

11-06-67

10-06-67

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมผู้ปกครอง
พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์พิศา เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการฯ กล่าวนโยบายเปิดภาคเรียน ประจำปี 2567
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจรูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน
ในการมารับบริการของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการพัฒนาศักยภาพ
ให้กับผู้เรียน ในครั้งนี้มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม จำนวน 51 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
5-67
31-05-67

ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีมีคณะครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 70 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

30-05-67

15-05-67
04-67
14-05-67

13-05-67

12-05-67

ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 “คณะรวมพลคนดีต่อใจ” (สื่อมวลชนและนักวิชาการ)
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลี้ยงน้อง เพื่ออิ่มท้อง ในปีที่ 9 ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมนันทนาการ
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นประสบการณ์
และแนวทางในการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อล้ำ
นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณทาง “คณะรวมพลคนดีต่อใจ”
ที่ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับนักเรียนพิเศษ มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-05-67-2

7-05-67

22-04-67

ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
โดย นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

29-03-67

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ประจำปี 2567
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามประเพณีวันสงกรานต์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมประกอบไปด้วย กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารและครูผู้อาวุโส
และกิจกรรมการละเล่นขี่ม้าก้านกล้วย มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน
ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

3-67

28-03-67

25-03-67

02-67

4-03-67

1-03-67

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานอนามัยนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน
ตามโครงการส่งเสริมอนามัยนักเรียน โดยมีนักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 39 คน
ผู้ปกครอง จำนวน 33 คน ครูและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 26 คนรวม 98 คน
มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนเบื้องต้น และให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากสำหรับการตรวจสุขภาพ
ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพนักเรียน ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบคุณหน่วยงานดังกล่าวที่ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-02-67

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการคนพิการ ประจำปี 2567
จากนายรวิชญ์ จิราภรณ์ ผู้ตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ซึ่งการเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการคนพิการในครั้งนี้
เป็นการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กรต่อเนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งได้รับรองเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 - 2 ธันวาคม 2566 (รับรองคราวละ 3 ปี)
โดยมี นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และนางสาวพิมพ์พิศา เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมตัวแทนคณะครูเข้าร่วมนำเสนอและตอบข้อซักถาม จำนวน 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ 29 ตัวชี้วัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบคุณผู้ตรวจประเมินที่ช่วยส่งเสริมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมที่ 1 คลิกที่นี่
ภาพกิจกรรมที่ 2 คลิกที่นี่

1-67

6-02-67

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตามโครงการโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะวิชาการในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
และสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการแข่งขันและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
กิจกรรมค่ายวิชาการจัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มศิลปหัตถกรรม และกลุ่มวิชาการ กลุ่มศิลปหัตถกรรม
เข้าร่วมทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ การแข่งขันระบายสีรูปภาพ การแข่งขันวาดภาพระบายสี
การแข่งขันประกวดมารยาทงามอย่างไทย การประกวดเต้นประกอบเพลง และการประกวดร้องเพลง
กลุ่มวิชาการ เข้าร่วมทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวด สัตว์ ผลไม้
และของใช้ในชีวิตประจำวัน การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีและวัฒนธรรม
และการแข่งขันการตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 91 คน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-01-67

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงของนักเรียน
ในชุด "ลืมฮูดซิป" ร่วมจัดบูธนิทรรศการทางการศึกษาพิเศษ และสาธิตการฝึกอาชีพของนักเรียน
ณ หอประชุมศรีภัทรอนันต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 คลิกที่นี่
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 2 คลิกที่นี่

19-01-67

ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2567
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานอนามัยนักเรียน
จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรศูนย์ฯ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 56 คน
สำหรับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
มาให้บริการซักประวัติ วัดความดัน เจาะเลือด
สถานที่ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-67

“ ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” คำขวัญวันครู ประจำปี 2567
โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
ในวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาคมครูอำเภอลับแล
จัดกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี พ.ศ. 2567
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ มหาวิทยาลัยราขภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 48 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี
และโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) จำนวน 32 คน โดยมีนายอำเภอลับแลเป็นประธานในพิธี
ประกอบไปด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์
และกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู
และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและมอบของขวัญวันครู
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-01-67

12-01-67
12-66

27-12-66

25-12-66

22-12-66

21-12-66

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบคูปองการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบคูปองการศึกษาในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์ จาก
สพป.อต.เขต 1 และ สพม.พล.อต. ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบป้ายงบประมาณคูปองการศึกษา
ให้กับโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 111 โรงเรียน และโรงเรียนเรียนร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ จำนวน 9 โรงเรียน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-12-66

ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2566 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
สาธารณสุขอำเภอลับแล โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลลับแล จำนวน 10 คน รวม 5 หน่วยงาน
เข้าเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในเด็กเปราะบาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการคัดกรองตรวจสุขภาพในเด็กกลุ่มเปราะบางให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีผู้บริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับจำนวน 24 คน ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
11-66

14-12-66

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
เข้าศึกษาดูงานการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดและการจัดห้อง Sensory
โดยมี นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยครูกิจกรรมบำบัด และคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ให้บริการทางกิจกรรมบำบัดและการจัดห้อง Sensory ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-12-66

27-11-66

ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันลอยกระทง
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญของวันลอยกระทงได้
และสามารถปฏิบัติกิจกรรมในวันลอยกระทงร่วมกับผู้อื่นได้ มีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้เรียน
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 164 คน ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

31-08-66

14-11-66

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
พร้อมด้วยคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
เข้าศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยนางรอยพิมพ์ อังกาบแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ได้ให้การต้อนรับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอัตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
10-66
10-11-66

8-11-66

ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลลับแล ในการฉีดวัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก
ตามนโยบายมะเร็งครบวงจรฉีดวัคซีนHPV 1 ล้าน เข็มภายใน 100 วันป้องกันมะเร็งปากมดลูก
มีนักเรียนได้รับการฉีดจำนวน 6 คน และได้ให้คำปรึกษากับคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน
เรื่องการคุมกำเนิดให้กับนักเรียนพิการ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
09-66

20-10-66

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “วันปิยมหาราช”
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566
นำโดย นางรอยพิมพ์ อังกาบแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้าราชการครู บุคลากร นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
และนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-10-66

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรม “วันนวมินทรมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2566 นำโดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นางรอยพิมพ์ อังกาบแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณด้านหน้าห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

30-06-66

26-09-66

21-09-66
08-66
14-09-66

5-09-66

ในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อย (ค่ายวิชาการ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถชี้หรือบอกประเภทของร้านค้าได้
สามารถซื้อของหรือขายของในร้านค้าได้ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน ครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-08-66

22-08-66

21-08-66

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดหน่วยบริการทองแสนขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1)เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์
2) เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี มีทักษะและสามารถพัฒนาศักยภาพคนพิการ
ให้ดำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุขและได้รับการดูแลอย่างเสมอภาค
๓) เพื่อให้ครอบครัวมีการรวมกลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้และเสริมสร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน
๔) เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และสนับสนุน
ช่วยเหลือในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
๕)เพื่อมอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการปรับบ้านเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูให้กับนักเรียนพิการ
ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดตั้งหน่วยบริการทองแสนขัน
จากนายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพี้มิตรภาพที่ 214
ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากนายมงคล รุณธาตุ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการทองแสนขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ โรงเรียนบ้านพี้มิตรภาพที่ 214 อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-08-66

07-66
11-08-66

27-07-66

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
นางรอยพิมพ์ อังกาบแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกับนายมรกต อินทรภู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์,
ศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์, อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน, อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่,อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว,
อุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุตรดิตถ์ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าน้ำปาด
นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 72 ต้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-07-66

ในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน การเวียนเทียน
และการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีคณะครู ผู้เรียนและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 85 คน
ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-07-66

ในวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา“พาน้องขี่ม้า อาชาบำบัด”
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กทำกิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 3 ฐาน
ประกอบไปด้วย ฐานที่ 1 กิจกรรมขี่ม้าอาชาบำบัด ฐานที่ 2 กิจกรรมศิลปะ และฐานที่ 3 กิจกรรมให้อาหารม้า
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 38คน
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 42 คน
บุคลากรโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จำนวน 30 คน
ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

19-07-66

12-07-66

06-66
5-07-66

ในวันพุธ ที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมอบรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 10 ท่าพื้นฐาน
และการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่บุคลากร ปีการศึกษา 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้การตรวจสุขภาพนักเรียน
และมีความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสม
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ให้ความรู้จากโรงพยาบาลลับแล จำนวน 6 ท่านดังนี้
1. นางอรษา​ ชุ่มเย็น​​ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางจรัสศรี​ เตชะมงคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสาวพัทธ์ธีร่า​ อ่อนวงศ์​​ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางสุภาภรณ์ เป็งดิบ​​ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5. นางสาวรัตติกาล จันทร์แดง​​ ตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ
6. นางสาวทิวาพร แก้วเปี้ย​​ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 64 คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-06-66

16-06-66

05-66

8-06-66

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกถึงความสำคัญของวันไหว้ครูได้
และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพคุณครูได้ ซึ่งประกอบไปด้วย
กิจกรรมกล่าวคำบูชาครูและคำปฏิญาณตน กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์
พร้อมนี้ยังมีการประกวดแข่งขันระบายสีกิจกรรมวันครูชิงรางวัลของนักเรียน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 72 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริการ คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 44
และนักเรียนจำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

6-06-66

ด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานในมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท
โดยมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยประสานงานและดำเนินการต่างๆ
เกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา การใช้ทุน และการติดตามผล นั้น
ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการพิจารณาการรับทุน
โดยมี นายสมหมาย รอดเลิศ คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน
ในการดำเนินการพิจารณาการรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566
ให้แก่นักเรียนจำนวน 105 ทุน เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวทราบต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

2-02-66

ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 142 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จำนวน 50 คน
และนักเรียน จำนวน 92 คน ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

2-06-66-1

ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 หน่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการจิตอาสา
หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
นำเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย ตำรวจ จำนวน 40 นาย
นักเรียน ครูและบุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 50 คน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

1-06-66


10-05-66
04-66
23-05-66

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โดย นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

18-05-66

28-04-66

ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
ตามเกณฑ์ PA สำหรับครูการศึกษาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ PA สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย
คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 42 คน
คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 คน
และคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 4 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรมวันที่ 1

ภาพกิจกรรมวันที่ 2
ภาพกิจกรรมวันที่ 3

21-04-66

20-04-66

7-04-66
03-66

5-04-66

ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของน้องผู้พิการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. จัดหาอุปกรณ์ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับหน่วยบริการประจำอำเภอ
3. เพื่อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านของผู้เรียน
ให้เป็นมุมการเรียน สำหรับผู้เรียนที่รับบริการที่บ้าน
และ 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะเฉพาะด้านในการพัฒนาผู้เรียน
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีจิตศรัทธาและผู้ร่วมทำบุญ
รวมถึงท่านที่มีส่วนร่วม ให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

บรรยากาศผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา สำหรับน้องผู้พิการ


ภาพบรรยากาศ ภายในงาน ผ้าป่าเพื่อการศึกษา สำหรับน้องผู้พิการ

ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

31-03-66

28-03-66

23-03-66

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยคุณสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยประธานอาวุโส จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
คุณนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
คุณพงศ์ศักดิ์ สุขสุสินธ์ คณะกรรมการสถานศึกษา
และคุณชัชกิจ บูรณธนานุกิจนท
ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจาก กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
"ตะโกกรันนิ่ง 3 @พิชัย" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
ณ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มามอบให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อเป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-03-66

02-66

13-03-66-1

13-03-66

ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในหัวข้อเรื่อง
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะเศษอาหารอุดกั้นทางเดินหายใจ
และการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR)
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวรุ่งนภา ก้างออนตา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
2. นางปวีณา มณีรัตน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
3. นายณัฐพันธุ์ มายรรยงค์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
และ 4. นางสาวลภัทรดา วงษ์น้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 73 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์
มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-03-66

ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ครั้งที่ 1/2566
ร่วมกับศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมที่มีคุณภาพ
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

3-03-66

ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกราบพระได้ สามารถนั่งประนมมือไหว้พระได้
สามารถใส่บาตรได้และมีมารยาทในการเข้าวัด โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้เรียนและบุคลากรศูนย์ฯ
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 48 คน ณ วัดกุฎีพระฤาษีทรงธรรม ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

22-02-66

22-02-66-1

21-02-66

21-02-66-1

20-02-66

20-02-66-1

ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัญญารัตน์ มณีแกม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวิมล ใจงาม
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สลักจิต ตรีรณโอภาส
โดยมี นางรอยพิมพ์ อังกาบแก้ว รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-02-66

14-02-66

13-02-66-1
01-66

7-2-66

ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 5 คน ได้แก่
1. นางสาวสุพรรณ จูเปาะ 2. นายพีระพงศ์ ไชยมงคล
3. นางพรทิวา สุดใจ 4. นางอธิชา ปู่ดี และ 5. นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์
โดยมี ท่าน ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง เป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้
ผู้รับการประเมินทุกท่านมีผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เป็นเชิงประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและชุมชน พร้อมที่จะก้าวไปสู่ครูมืออาชีพต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

1-02-66

30-01-66

20-01-66

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการหนูน้อยนักกีฬา สู่ฝันแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกไทย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
และ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
มีนักเรียน คณะครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนทั้งสิ้น 46 คน แบ่งออกเป็น 2 ทีม คือ สีแดงและสีเขียว
ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ ปาเป้าพื้น ย้ายลูกเทนนิส ลูกบอลผ่านเสาธง และกู้ระเบิด
ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมชุดที่ 1

ภาพกิจกรรมชุดที่ 2

ภาพกิจกรรมชุดที่ 3

20-01-66-1

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นตามกติกาในการแข่งขันทักษะวิชาการได้
โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศิลปหัตถกรรมและกลุ่มวิชาการ ประกอบไปด้วย
กิจกรรมการแข่งขันระบายสีรูปภาพ การแข่งขันประกวดมารยาทงามอย่างไทย
และการแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพ มีนักเรียน คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ณ อาคารธาราบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

19-01-66

19-01-66-1

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นประธานในที่ประชุม วาระการประชุม ประกอบด้วย
1. เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อพิจารณาการระดมทุน ตามโครงการทอดผ้าป่าเพื่อจัดหางบประมาณสำหรับนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
3. เพื่อพิจารณาการย้ายข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยมีเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

18-01-66

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแสดงของนักเรียนในชุด "ลูกทุ่งสายแดนซ์"
และร่วมจัดบูธนิทรรศการทางการศึกษาพิเศษ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-66

ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาคมครูอำเภอลับแล
จัดกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 68 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำนวน 38 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี
และโรงเรียนลับแลพิทยาคม จำนวน 30 คน โดยมีนายอำเภอลับแลเป็นประธานในพิธี
ประกอบไปด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์และกล่าวคำปฏิญาณตน
กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและมอบของขวัญวันครู
"ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" "พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-01-66

ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมประชุมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์
ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยนายอัฑฒพงศ์ โมลี ประธานบ้านตะวันยิ้ม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับทราบปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชุมชนภายใต้บริบทของการดูแลและพัฒนาศักยภาพในชุมชน
ตลอดจนร่วมสานพลังกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี 2566 ต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-65
27-12-65-1

26-12-65

23-12-65

11-65

20-12-65

14-12-65

7-12-65

ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบคูปองการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ให้กับโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 111 โรงเรียน
และโรงเรียนเรียนร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ จำนวน 10 โรงเรียน
โดยมี ท่าน ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศน์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

6-12-65

ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบคูปองการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ให้กับโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 49 โรงเรียน
โดยมี ท่าน ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานร้านค้าที่เกี่ยวข้อง
ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

2-12-65

30-11-65

10-65

8-11-65

7-11-65

09-65

13-10-65

12-10-65

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยกลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2565 โดยให้คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ
ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการดูแลทำความสะอาดอาคารเรียนแหล่งเรียนรู้
และบริเวณโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-10-65

28-09-65

27-09-65

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อย (ค่ายวิชาการ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถซื้อหรือขายสินค้า และสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้เรียน คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนทั้งสิ้น 82 คน และบุคคลในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14-09-65

ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 นางรอยพิมพ์ อังกาบแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยนางสาวมนัญชยา เชาว์แล่น นายสิปปนนท์ สุดใจ และนายองอาจ เจริญศิลป์ ตัวแทนคณะครูศูนย์ฯ
เข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภท ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับยอดเยี่ยม
จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

08-65

14-09-65-1

9-09-65-1

9-09-65

31-08-65

24-08-65

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคลหรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน
และสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
คณะครู บุคลากรและผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น 62 คน
ณ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

24-08-65-1

23-08-65

16-08-65

ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการ "น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
นายอำเภอลับแล นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์และนายกสมาคมอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 50 ครอบครัว และอาหารกลางวัน KFC จำนวน 40 ราย
2. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด
และ 3. ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 50 ชุด
และหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

6-08-65

ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยนางสาวรัชนก ยอดยง และนางสาวเพ็ญแข โพธิรินทร์
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและสนับสนุนการศึกษา
การจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาการจัดการเรียนรวม
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1
จัดโดยสำนักงายเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-07-65

ในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการดำรงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
สถานที่จัดกิจกรรม ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-07-65

ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565
ของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม
ผู้รับประทานทุนการศึกษา ประกอบด้วย เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจน
และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท
โดยมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นผู้ประสานงานให้ผู้ขอรับทุน ได้รับทุนการศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วน
เพื่อนำไปพัฒนาด้านการศึกษาตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

สามารถดาวโหลดภาพกิจกรรมตามลิงค์ ด้านล่างนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบทุน จำนวน 105 ทุน ชุดที่ 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบทุน จำนวน 105 ทุน ชุดที่ 2
ภาพบรรยากาศของการมอบทุนคุณพุ่ม ประจำปี 2565

23-07-65

07-65

21-07-65

06-65

31-05-65
7-05-65
25-05-65
17-06-65

12-07-65

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
ตามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกราบพระ ถวายดอกไม้ธูปเทียน และทำกิจกรรมเวียนเทียนร่วมกับผู้อื่นได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ วัดห้องสูง ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-06-65

ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 ท่าน ได้แก่
นางสาวสุพรรณ จูเปาะ / นายพีระพงศ์ ไชยมงคล /นางพรทิวา สุดใจ /นางอธิชา ปู่ดี
นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ / นางสาวเพ็ญแข โพธิรินทร์ / นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกะชา /และนางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ์
โดยมี ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
และ นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้
ผู้รับการประเมินทุกท่านมีผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เป็นเชิงประจักษ์
ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะก้าวไปสู่ครูมืออาชีพต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-06-65-1

24-06-65

23-06-65

23-06-65-1

22-06-65

22-06-65-1

16-06-65
05-65
9-05-65

SAR 64
8-06-65-1

8-06-65

3-06-65

2-06-65-1

2-06-65

31-05-65

10-05-65

27-05-65

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา
และชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
2. เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565-2569
โดยมีผู้มาประชุม จำนวน 10 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน
ณ อาคารห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

23-05-65

19-05-65

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
ในการมารับบริการของผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)
ประจำปีการศึกษา 2565โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 74 คน
ประกอบด้วย ผู้ปกครองผู้เรียน จำนวน 35 คน และ ครูผู้สอน จำนวน 39 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-05-65

12-05-65

04-65

5-05-65

ในระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กร ด้วย SWOT Analysis
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569
โดยมี นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

19-04-65

ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
โดย นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-04-65

8-04-65

5-04-65

03-65

28-03-65

25-03-65

24-03-65
02-65
21-03-65

20-03-65

10-03-65

5-03-65

23-02-65-1

23-02-65

ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ พุกกะชา นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ์ และนางสาวเพ็ญแข โพธิรินทร์
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
และนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้
ผู้รับการประเมินทุกท่านมีผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานที่เป็นเชิงประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะก้าวไปสู่ครูมืออาชีพต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-02-65

21-02-65-1

9-02-65-1

9-02-65

01-65
8-02-65

3-02-65

31-01-65

19-01-65

12-64

12-01-65

7-01-65

5-01-65

11-64

6-12-64

30-11-64

26-11-64

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ารับการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
จากคณะกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ของเขตตรวจราชการที่ 17 จำนวน 6 ท่าน
โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานในครั้งนี้ โดยศูนย์ฯ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมผ่านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
“ปันรัก ปันสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (SPE-UTT model)”
เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ “ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และความสุภาพ”
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


10-64

11-11-64

9-11-64

ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดพิธีรับมอบรถตู้พร้อมลิฟท์ยกวีลแชร์ จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ตามโครงการจัดหารถสำหรับเด็กพิการประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
(โครงการคุซะโนะเนะ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารถรับส่งนักเรียน
ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาการที่ดี
จากครูการศึกษาพิเศษและนักสหวิชาชีพ รวมถึงการให้คณะครูหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการสามารถออกพื้นที่
ให้บริการด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตามบ้านที่อยู่ห่างไกล
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประชาชนชาวญี่ปุ่น จำนวนทั้งสิ้น 1,687,100 บาท
และได้รับเกียรติจากนายมัทสึโมโตะ ฮิโรชิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายส่งมอบ
และนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายรับมอบ
ภายในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงของนักเรียนพิเศษ
การจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของโครงการและการสาธิตการใช้ลิฟท์ยกวีลแชร์
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

6-11-64

ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2564 ค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
ได้ให้ความอนุเคราะห์รดบรรทุกน้ำมาช่วยทำความทำความสะอาดถนน
และบริเวณโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบพระคุณค่ายพระศรีพนมมาศ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


29-10-64

28-10-64

27-10-64

24-10-64

23-10-64

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณพิธีลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-10-64-1

21-10-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
โดยคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมกันพรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ศัตรูพืช และตัดแต่งกิ่งไม้
บริเวณสวนผลไม้ของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่สังคม
และอาณาประชาราษฎร์อย่างอเนกอนันต์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14-10-64

09-64

8-10-64

7-10-64

26-09-64

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครูการศึกษาพิเศษ
โดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันกับสหวิชาชีพ มีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ 26 กันยายน 2564 พิธีเปิด โดยนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ
และอบรมการสร้างความเข้าใจกระบวนการกลุ่มการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ร่วมกับนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 27 กันยายน 2564 อบรมกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชำนาญ ปาณาวงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 28 กันยายน 2564 ฝึกปฏิบัติการกำหนดปัญหาวิจัย วิเคราะห์สาเหตุปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหา
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 29 กันยายน 2564 อบรมการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียน
และการตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 อบรมการฝึกปฏิบัติและวางแผนดำเนินการทดลองวิจัยในชั้นเรียน
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-09-64

15-09-64-2

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยกลุ่มบริหารทั่วไป
จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารและบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ ให้มีความสะอาดและสวยงามอย่างสม่ำเสมอ
อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-09-64

วันพุธที่ 6 กันยายน 2564 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก นำโดยนางรัตนาภรณ์ เหมือนจันทร์
พยาบาลวิชาชีพ พร้อมคณะ ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบสื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

08-64

9-09-64-1

9-09-64

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดวอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมหน้าบ้านน่ามองในทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารและบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ ให้มีความสะอาดสวยงามอยู่สม่ำเสมอ
อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-09-64

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดประชุมคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระการประชุมประกอบด้วย การติดตามการดำเนินงาน โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
ประจำปีงบประมาณ 2564 การวางแผนดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-08-64

19-08-64

18-08-64

17-08-64-2

07-64

16-08-64

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล
จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่
นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 117 ครอบครัว
ณ หอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-08-64-1

4-08-64

17-08-64-1

17-08-64

30-07-64

22-07-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ปีการศึกษา 2564
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและผู้เรียนได้ทราบถึงความสำคัญของวันต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน มีคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 6 ท่าน
เป็นตัวแทนเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนา
ณ วัดม่อนอารักษ์ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-07-64

ในวันจันทร์ที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารและคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิเคราะห์นโยบายและความต้องการกำหนดทิศทางของประเด็นการวิจัย ในหัวข้อ
"แนวโน้มและประเด็นในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ"
ตามโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ
ผ่านระบบ voov meeting จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-07-64

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รถตู้พร้อมลิฟท์ยกวีลแชร์
ตามโครงการจัดหารถตู้สำหรับเด็กพิการ ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ่านโครงการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
(โครงการคุซาโนเนะ) ของสถานกงศุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นรถสำหรับรับส่งนักเรียนให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาการที่ดีจากครูการศึกษาพิเศษ และนักสหวิชาชีพ
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการให้คณะครูหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการสามารถออกพื้นที่
ให้บริการด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตามบ้านที่อยู่ห่างไกล
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

06-64

12-07-64

ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดประชุมคณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ผ่านระบบ zoom meeting โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในที่ประชุม
วาระการประชุม ประกอบด้วย
การสร้างความตระหนักและมอบนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนในเดือนกรฎาคม
การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั้ง 5 กลุ่มงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-07-64

9-07-64

5-07-64

2-07-64

30-06-64

24-06-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เนื่องด้วย สศศ.
มีความห่วงใยสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในการประชุม
เพื่อมอบนโยบายพร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุม OBEC Channel สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-06-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
นำโดยนายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง ได้ให้ความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันฆ่าเชื้อเผื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-04-64

14-06-64

ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
นำโดยคุณนันทวัน ปุรินทราภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานและคณะ
ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ภายในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามแนวทางการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-06-64

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 งานอนามัยนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก
แก่คณะครูและบุคลกรศูนย์ฯ ร่วมกันเดินสำรวจสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์ฯ
เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
โดยได้รับความอนุเคราะห์ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 25 กิโลกรัม
และการพ่นยาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
จากนายชาตรี อ้นสุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณ
ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

05-64

10-06-64

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
นำโดยนายชาตรี อ้นสุ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้งและคณะ
ได้ให้เกียรติมาประเมิน ติดตาม ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-06-64

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program : IEP) ให้กับคณะครูผู้สอน ในปีการศึกษา 2564
ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
นำโดยทีมวิทยากรจากกลุ่มบริหารวิชาการ
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

7-06-64

3-06-64

04-64

03-64

2-04-64

2-04-64-1

2-04-64-2

28-03-64

ประมวลภาพกิจกรรม ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คลิกที่นี่

02-64

19-03-64

12-03-64

11-03-64

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
โดยมีคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย
ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นประธานคณะกรรมการ
นายพิทักษ์ สมประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญกุล ศึกษานิเทศก์ นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์
และนายจำเนียร จันทะ ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย
3 คุณธรรมอัตลักษณ์ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และความสุภาพ มีคณะผู้บริหาร
คณะครูศูนย์ฯ เข้าร่วมนำเสนอโครงงานคุณธรรม และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนา ต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

01-64

25-02-64

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคมและเรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาในชุมชน
มีผู้เรียน คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน
ณ วัดโพธิ์ล้อม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม
ที่ให้ความอนุเคราะห์รถรางและพนักงานขับรถนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

19-02-64

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคลหรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนได้
และสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่บุคคลหรือปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ได้
มีผู้เรียน คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน
ผู้เรียนได้รับประทานขนมเทียนเสวยที่ตนเองทำอย่างเอร็ดอร่อยและสามารถนำกลับไปฝากผู้ปกครอง
ได้อีกด้วย ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม ให้ความอนุเคราะห์รถรางพร้อมพนักงานขับรถ
นำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-02-64

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมกีฬาสีหนูน้อยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี
ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ชนิดกีฬา ได้แก่
1 กระโดดไกล 2 เตะบอลเข้าประตู 3 พาไข่เดินทรงตัวและ 4 กีฬาพื้นบ้าน
มีนักเรียน คณะครูและบุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-02-64

28-01-64

26-01-64-3

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ท่าน ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และนางสาวรำพึง เทศะ กรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครั้งที่ 4 ของบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน และนางสาวพรนรินทร์ ทะสม ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-01-64-2

26-01-64

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางจินดา อุ่นทอง
และท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม
ร่วมกันปลูกผักสวนครัวกับนักเรียนห้องเรียนช่วงอายุ 16-18 ปี
ตามโครงการสวนผักปลอดสารพิษผลผลิตของเด็กพิเศษ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-01-64

22-01-64

21-01-64

21-01-64-2

12-6320-01-64-2

20-01-64

19-01-64-3

19-01-64-2

19-01-64

18-01-64

15-01-64

11-01-64

8-01-64

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนพิการที่บ้าน จำนวน 12 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
ผ่านการจัดกิจกรรม "ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ" จำนวน 100,000 บาท
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

5-01-64

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
นำโดยท่านประธาน ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล และคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์
มอบเงินจากกิจกรรม "ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ" จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่บ้าน
และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรม "ตะโกกรันนิ่ง 2020 วิ่งเพื่อน้องผู้พิการ" ต่อไป

1-01-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

2

3

4

5