banner


หน้าหลัก

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14-06-62

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการตลาดนัดเด็กน้อย (ค่ายวิชาการ) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
อีกทั้งสามารถคิดและแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ
สอดคล้องกับโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2558
โดยมีนักเรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-06-62

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ปีการศึกษา 2562
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกถึงความสำคัญของวันไหว้ครู
และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการระลึกถึงพระคุณของครูได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยนักเรียน จำนวน 33 คน ครูและบุคลากร จำนวน 30 คน รวมทั้งหมด 63 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

31-05-62

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากรและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ บริเวณพิธี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

05-62


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษประจำปีการศึกษา 2562
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และชี้แจงแนวทางในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 50 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-05-62

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
ณ วัดโพธิ์ทอง ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล อุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัยในตนเองและสามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 30 คน
ผู้ปกครองจำนวน 10 คน ครูและบุคลากรจำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน
นอกจากนั้น ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนร่วมกันปลูก ต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14-05-62

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับนางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ
ในโอกาสใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับคนพิการ
ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพชงชาไข่มุก
และทำขนมวุ้นรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 22 คน ผู้ปกครอง จำนวน 3 คนและครูผู้สอน จำนวน 20 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

04-62

03-62


วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม
“สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2562” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในวันสำคัญของไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี “วันสงกรานต์”
และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุ
โดยมี ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรม“สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2562”
ประกอบด้วย การประกวดเทพีสงกรานต์ จากนักเรียนน่ารักคัดจากทุกห้องเรียน
การสรงน้ำพระพุทธรูปที่ประทับ ณ บริเวณของสำนักงานฯ
การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ การรดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาและขอพรผู้บริหารและผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ มีนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 127 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-03-62

วันที่ 21 มีนาคม 2562 วันดาวน์ซินโดรมโลก(World Down Syndrome Day)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ
สุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยผ่านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 6 ทักษะ
ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
นักเรียนมีความสุข สนุกสนานและแสดงความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

8-03-62

"ขอชนะสักครั้ง หากไม่ได้ดั่งที่หวัง ก็ขอให้ได้มุ่งมั่น กล้าแข่งขันตลอดไป"
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ผู้ปกครองในเรื่องการดูแลสุขภาพตามโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้ปกครองนักกีฬาอนุชนมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพบุตรหลานของตน
วิทยากรในการอบรมได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
มีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเด็กทั่วไป
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี มีรอยยิ้ม
เสียงหัวเราะและมีความสุขในการรับฟังความรู้ที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-03-62

“สมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชน หรือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์"
เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายพิภัช ประจันเขตต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.อ.ประสิทธิพงศ์ ผลดี รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.อ.นพดล ยงพาณิชย์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 35
นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระและอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับ
ของสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสื่อสารมวลชน หรือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โอกาสเดียวกันนี้ นักเรียนและครู จัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อย
ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรม นอกจากนั้น
ได้รับประทานกลางวันร่วมกับนักเรียนอีกด้วย.. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-02-62

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการอบรมความรู้ทางกิจกรรมบำบัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการมีความรู้ความเข้าใจ
ในการตรวจประเมินและหลักการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดเบื้องต้น
และสามารถนำความรู้และหลักการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดเบื้องต้นไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองหรือชุมชนได้
โดยมีครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 49 คน
ให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติ เป็นอย่างดี
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เรื่องหลักการประเมินและการรักษาทางกิจกรรมบำบัดที่ใช้การบูรณาการประสาทความรู้สึก
(Sensory Integration) เบื้องต้น พร้อมที่จะนำความรู้ ไปพัฒนาเด็กพิการต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-02-62

"กายภาพบำบัดพัฒนา...การศึกษาพิเศษก้าวไกล" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ทางกายภาพบำบัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น
และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปกครองหรือชุมชนได้
โดยมีครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 49 คน ให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติ เป็นอย่างดี
ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และทักษะทางกายภาพบำบัด พร้อมที่จะนำ
ไปทำการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพ เด็กพิการต่อไป..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-02-62

“ให้แสงเทียนน้อย ส่องใจ ใสสว่าง ส่องนำทาง จิตร่าเริง ใจแจ่มใส
พัฒนาการดี มีความสุข ไร้ทุกข์ภัย ร้อยดวงใจในวันมาฆบูชา” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถบอกความสำคัญของวันมาฆบูชาและนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 65 คน
ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถอันงดงาม
นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี มีความสุขกาย สุขใจ ถ้วนหน้าสถาพร...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-01-62

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และคณะครู จัดพิธีต้อนรับ นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
โนโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก
พลโทวิเชียร ไชยปกรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก
นายสุชาติ อินทับทิม กรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลก
นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสังกัดสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จ.พิษณุโลกและจ.สุโขทัย
ในโอกาสดังกล่าว นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการฯ แสดงความยินดี
กับนางสาวนภางค์ อ้วนอ่อนและนางอาทิตยา มั่นแย้ม ครูผู้ช่วย (นักกายภาพบำบัด)
ที่บรรจุเป็นข้าราชการใหม่ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

18-01-62

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาน้องท่องโลกสัตว์เลี้ยงน่ารักและ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(ท่องโลกสัตว์เลี้ยงน่ารัก)
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เรียนสนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ให้สำเร็จ รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน ผู้เรียนได้เรียนรู้และให้อาหารสัตว์ต่างๆ มากมาย
เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กวาง แพะ แกะ ม้า ไก่ นก ปลา กวาง หมูป่า เป็นต้น
นักเรียนสัมผัสสัตว์และให้อาหารสัตว์อย่างอ่อนโยนและมีความสุข
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-62 (3)

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันครูและกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์ไมตรี
เนื่องใน วันครู ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์..
ทีมสีขาว ประกอบไปด้วยสำนักงานสังกัดศึกษาธิการ จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.อุตรดิตถ์
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล (ชาย)
กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) กีฬาเปตอง และเกมนันทนาการ โดยศูนย์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย ประเภททั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
และเกมนันทนาการ “กิจกรรมภัยแล้ง” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-62 (2)

นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพื้นที่จากสมาคมครูเมืองลับแล
พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ มั่นถึง นางสาวอรวรรณ แสนนก และนางสาววิไลพร พวงยะ
ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่ เนื่องใน วันครู ประจำปี 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนลับแลศรีวิทยา ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-62

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 คณะครู และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 67 รูป และการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานสำเร็จเชิงประจักษ์ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.00”
ซึ่งศูนย์ฯ ได้นำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่ม ระดับปฐมวัยของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องใน วันครู ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลับราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-01-62

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบทุนฯ
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้รับประทานทุนการศึกษา ประกอบด้วย
เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรง-ยากจน จำนวน 105 คน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นหน่วยดำเนินการประสานงานให้ผู้ขอรับทุน ได้รับทุนการศึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อนำไปพัฒนาด้านการศึกษาตรงตามความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-6111-01-62

วันศุกร์ที่ 11 เดือน มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันเด็กแห่งชาติ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ตลอดจนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 60 คน
กิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความสำคัญและคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
การนำนักเรียนเข้ารับชมภาพยนตร์เรื่อง โดราเอม่อน และเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
จากประสบการณ์ตรง ในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอกราบขอบพระคุณบริษัท ศรีพงษ์มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ที่สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-01-62

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 คณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมโครงการงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ
“การเสริมพลังคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเท่าเทียม”
ในงานประกอบด้วย พิธีเปิด โดยนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
จากนั้นเป็นการแสดงจากนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ การมอบโล่คนพิการต้นแบบ
การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการดีเด่น การจับของขวัญ/รางวัลและอื่นๆอีกมากมาย.....
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดนิทรรศการ เส้นทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การบำบัด
ฟื้นฟู การเชื่อมต่อองค์กรมูลนิธิ เครือข่ายสถานศึกษาและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
ภาคใต้หลักการ การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมนำนักเรียนในโครงการ ตลาดนัดเด็กน้อย
นำน้ำสมุนไพร มาบริการผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-12-61

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในด้านอารมณ์และสติปัญญา ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทย
และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านทักษะทางสังคม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 250 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-12-61

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันชาติ
ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความทรงรักภักดีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมประกอบด้วย การชมนิทรรศการเกี่ยวกับ
วันพระราชสมภพและพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และการประกวดระบายสี รูปภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน เป็นนักเรียนจำนวน 30 คน ครูและบุคลากรจำนวน 30 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


22-11-61

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมไทยและผู้เรียนสามารถกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ กิจกรรมประกอบด้วยการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
การประกวดกระทงประเภทความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ และการประกวดหนูน้อยนพมาศ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน เป็นนักเรียนจำนวน 30 คน ครูและบุคลากรจำนวน 30 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
10-61
23-10-61

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ข้าราชการครู พนักงานราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม ถวายบังคม
จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระปิยมหาราช)
โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพิธี ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

23-10-61
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระปิยมหาราช)
โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยส่วนราชการ นักเรียนและประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี
ณ ลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-10-61

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ข้าราชการครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณพิธีด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และบริเวณพิธีสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-10-61 spe

วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
และพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 25 คน
โดยได้รับเกียรติจากดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-10-61

“ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ : สถานศึกษาปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการทุกคน"
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561นายสรายุทธ์ เพ็งวัน และ นายสิปปนนท์ สุดใจ
ในฐานะตัวแทนของบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้ารับมอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561” ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

09-61

18-09-61

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการและรายงานผลการดำเนินงานหน่วยบริการประจำอำเภอ
ตามแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดอุตรดิตถ์
และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาอื่นๆ
และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่วันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมกับการเป็นบุคลากรทางการศึกษา
ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำคุณธรรม จริยธรรม
มาใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และเพื่อให้บุคลากร มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยพระปลัดอนุชิต อธิปัญโญ รองเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา
ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรมของการเป็นบุคลากรทางการศึกษา พร้อมนี้บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดโบสถ์ ศาลาวัด ถนนและบริเวณวัด
ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

29-08-61

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่พงษ์ศิริวัฒน์ ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนสนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและรู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ กลุ่มเป้าหมาย คือ 
1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของศูนย์ฯ จำนวน 30 คน 2. ครูและบุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 35 คน 
กิจกรรมประกอบไปด้วย การให้อาหารปลา เก็บหอยขม เลี้ยงหนูนา
ปลูกกล้วยในแปรงปลูกที่เตรียมไว้และปลูกผักสวนครัวในถุงเพาะชำเพื่อนำกลับบ้านไปดูแลร่วมกับผู้ปกครอง
นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนานในการทำกิจกรรม อยากรู้อยากเห็น
สนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างมีความสุข
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-08-61

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะในการตรวจสุขภาพนักเรียน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
บรรเทาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ก่อนส่งต่อการรักษาพยาบาลในขั้นต่อไป
โดยนายสมหมาย รอดเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม
และกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ได้รับเกียรติจากนางบุญเลื่อน เกตุบางลาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง และนายเชาวรัช เกตุบางลาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลลับแล
โครงการฯ ดังกล่าว มีนักเรียน ครูและบุคลกรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 75 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

24-08-61

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้นำคณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสิน จำนวน 9 คน นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 คน
และครูผู้ฝึกสอนนักเรียน จำนวน 11 คน รวมทั้งหมดจำนวน 35 คน
ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเครือข่ายที่ 7 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้แสดงออกถึงความสามารถของทักษะการเรียนรู้
2.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรี
การแสดงออก ในระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

22-08-61

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
ประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบริการพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยนางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก
นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก
และนายนคร เถื่อนโต รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
เข้านิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบริการจำนวน 5 แห่ง
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย หน่วยบริการน้ำปาด แห่งที่ 1 แสนตอ
หน่วยบริการน้ำปาด แห่งที่ 1 บ้านฝาย หน่วยบริการเมืองอุตรดิตถ์ หน่วยบริการพิชัย
และหน่วยบริการทองแสนขันณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้
ประธานและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจครูผู้รับผิดชอบ
หน่วยบริการพิชัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ต.นายาง อ.พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์
ขอขอบพระคุณในความชื่นชมในการดำเนินงานที่ผ่านมาและขอน้อมรับในข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานหน่วยบริการ พร้อมจะนำข้อเสนอแนะนี้ ไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนานักเรียนในหน่วยบริการให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-08-61

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม
"สร้างเสริมหนูน้อยท่องไปในโลกกว้าง สู่เส้นทาง ICT "
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องเรียน USO NET ศูนย์เรียน รู้ เล่น โดย กสทช. และห้องเรียนคอมพิวเตอร์
การจัดกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ สิ่งต่างๆรอบตัว สื่อเทคโนโลยี
ได้ตามศักยภาพ และเพื่อให้ผู้เรียน มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา
สามารถเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ กิจกรรมประกอบด้วย
การให้นักเรียนได้ใช้ชุดสื่อการสอนที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาการ
ทั้งความรอบรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ที่ผู้สอนนำมาให้ผู้เรียนได้ใช้บริการผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของศูนย์ฯ จำนวน 30 คน
ครูและบุคลากรศูนย์ฯ จำนวน 35 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-08-61

วันจันทร์ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561
ซึ่งประกอบไปด้วย การแข่งขันทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก อายุ 0 -10 ปีแข่งขันการร้อยลูกปัดขนาดใหญ่
อายุ 11 ปีขึ้นไป แข่งขันการทำสร้อยข้อมือ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ อายุ 0 - 10 ปี
แข่งขันเตะลูกบอลเข้าประตู อายุ 11 ปีขึ้นไปแข่งขันโยนโบว์ลิ่ง ทักษะทางสังคม อายุ 0 - 10 ปี
แข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การไหว้บุคคล) และอายุ 11 ปี
ขึ้นไปแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย(การกราบพระ)
ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวันอายุ 0 -10 ปี แข่งขันการใส่และถอดถุงเท้า อายุ 11 ปีขึ้นไป
แข่งขันการพับผ้า ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาอายุ 0 -10 ปี
แข่งขันการชี้/ บอกชื่ออวัยวะร่างกายและอายุ 11 ปีขึ้นไปแข่งขันการปฏิบัติตามคำสั่งที่ซับซ้อน
และทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการอายุ 0 - 10 ปี
แข่งขันการจับคู่บัตรภาพสัตว์และอายุ 11 ปีขึ้นไป
แข่งขันการบอกป้ายสัญลักษณ์ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
และกล้ามเนื้อมัดเล็กทำกิจกรรมต่างๆได้
และเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-08-61 (1)

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำเงินไปซื้อสินค้า และให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญาสอดคล้องกับโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2558
กิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 70 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-08-61

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย
- เพื่อจัดอบรมสาธิตผู้ปกครองและเด็กเล็ก ( YA Demo Family Trainer ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐานและพัฒนาความสามารถของเด็กก่อนวัยเรียน
โดยใช้กีฬาอนุชนเป็นสื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะและการดูแลสุขภาพของบุตรหลานที่บ้าน
ตามหลักวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนและผู้ปกครองจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 90 ครอบครัว จำนวน 180 คน มีการจัดกิจกรรมออกเป็น 8 ฐานประกอบด้วย 
1. ทักษะพื้นฐาน: ผ้าบางหลากสี / อุโมงค์และสะพาน  2. ทักษะการเดินและการวิ่ง: เดินตามจุด / วิ่งเก็บของ 
3. ทักษะการทรงตัว และการกระโดด: เดินทรงตัว / กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 
4. ทักษะการดัก และการจับ: การกลิ้งและการจับลูกบอล / รับส่งลูกบอล 
5. ทักษะการขว้าง และการโยน: การขว้างมือเดียว, สองมือ / การโยนลูกบอลลงตะกร้า 
6. ทักษะการตี: การตีลูกเข้าเป้า / การฝึกเคาะบอล  7. ทักษะการเตะ: การเตะลูกนิ่ง / การเตะโบว์ลิ่ง 3 พิน 
8. ทักษะขั้นสูงสู่กีฬา: การจับเตะออกไป / การก้าวเท้าเร็ว 
นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
"ขอชนะสักครั้ง หากไม่ได้ดังที่หวัง ก็ขอให้ได้มุ่งมั่น กล้าแข่งขันตลอดไป"
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
07-61

12-08-61

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
ข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวัน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

10-08-61

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
นับเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่งที่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล
และจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561”
เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่และการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณของผู้ทำหน้าที่แม่
โดยมีนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม 32 ครอบครัว..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

10-08-61

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
โดยนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้ร่วมเกียรติประกอบด้วย นางอัจฉรา มากศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้องคณะเหล่ากาชาด
แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาวลัญญาภดี สรงสุวรรณ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสุภัสสร พรหมวงศนันท์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมบุคลากร ฯลฯ
กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 90 ชุด
แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และสมาคมสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
และการเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่นักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 30 ครอบครัว..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-07-61

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2561
ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
นำโดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะครู บุคลากรและนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 99 คน
เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล
และกิจกรรมการแข่งขันการระบายสีของนักเรียน ณ ห้องประชุมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-07-61 (2)

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561
ซึ่งได้มีกิจกรรมถวายเทียน ถวายเพล (ปิ่นโต) และถวายปัจจัยไทยธรรม
เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชา ปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร
ครูและบุคลากร และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 99 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

19-07-61

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 "ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยผู้อำนวยการจินดา อุ่นทอง ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 12
ประกอบด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครนายก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี จำนวน 25 คน
เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการศูนย์การศึกษาพิเศษ”
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

18-07-61

วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561
โดย นายธานี พาเขียว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม
“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยที่มีความจำเป็นสูงสุดแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-07-61

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลลับแล
ร่วมกันประชุมสรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 0 - 18 ปี
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียน
พร้อมจัดเตรียมหลักฐานการตรวจสุขภาพของนักเรียนในครั้งต่อไป....
การดำเนินการดังกล่าว เป็นการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุน
การดำเนินงานฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมของคนพิการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
06-61


28-06-61

"ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้อำนวยการจินดา อุ่นทอง
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์”
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-06-61

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วม การจัดค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT
สำหรับนักเรียนเรียนรวม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยความร่วมมือของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
โดยทีมงานนันทนาการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 6 คน
ได้สร้างความสนุกสนาน รื่นเริง บันเทิงใจ ให้แก่นักเรียน อย่างสุดกำลังความสามารถ
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้อำนวยการจินดา อุ่นทอง
ให้การต้อนรับผู้อำนวยธนภร ฤทธิแผลง และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร จำนวน 5 คน
เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

21-06-61

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้อำนวยการจินดา อุ่นทอง
ให้การต้อนรับผู้อำนวยการวิทูรวงค์ทอง วิทูรางกูล
และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 11 คน
เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-06-61

"ขอชนะสักครั้ง หากไม่ได้ดั่งที่หวัง ก็ขอให้ได้มุ่งมั่น ร่วมแข่งขันตลอดไป..
" วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Special Olympics การแข่งขันทักษะกลไกและเต้นแอโรบิคส์
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
โดยส่งนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค จำนวน 5 คน ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 รายการ กวาดรางวัลมาได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

8-06-61

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง
ร่วมกันประชุมสรุปผลการตรวจสุขภาพนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 0-18 ปี
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา....
การดำเนินการดังกล่าว เป็นการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุน
การดำเนินงานฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมของคนพิการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
05-61

1-06-61

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
ตามโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 60 คน
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม และชี้แจงแนวทางในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

30-05-61

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว
เป็นการประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมการจัดค่ายเสริมสร้างศักยภาพด้าน ICT
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 39 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-05-61

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561
ณ วัดกฏีพระฤาษีทรงธรรม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล อุตรดิตถ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญของวันวิสาขบูชา และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
สืบสานประเพณีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียน จำนวน25 คน ผู้ปกครองจำนวน 10 คน
ครูและบุคลากรจำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-05-61

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการในการดูแลผู้พิการจังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสนับสนุน
การดำเนินงานฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคมร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มีอายุระหว่าง 0-18 ปีได้รับการตรวจสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

24-05-61

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2561 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย 7
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ระดับสถานศึกษา
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเครือข่ายฯ 7
เป็นประธานการในการเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
1)เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษให้มีความรู้และ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มเป้าหมาย
คือ บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จำนวน 110 คน
จากศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่ายทั้ง 9 จังหวัด คือ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครูและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และ ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

04-61

3-05-61

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำนักเรียนและครอบครัวผู้ด้อยโอกาส จำนวน 12 ครอบครัว รับทุนยังชีพ
จากคุณแม่จรีพร เทพผดุงพร และคณะผู้บริหาร ของบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (กะทิชาวเกาะ)
ณ โรงงานกะทิชาวเกาะ ถ.พุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม
โดยแต่ละครอบครัวได้รับมอบเงินสด รายละ 23,000 บาท
พร้อมอุปกรณ์ห้องครัว ......ในนามของนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสจากจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่จรีพร เทพผดุงพร และคณะผู้บริหาร
ที่ให้ความเมตตา สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตลอดมา
จะให้ทุนยังชีพนี้ เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อเนื่องตลอดไป ....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-04-61

วันที่ 27 เมษายน 2561 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย 7
ได้จัดกิจกรรม"สานสัมพันธ์ สืบสานประเพณีไทย เครือข่าย 7"
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเครือข่ายฯ 7
เป็นประธานการจัดงาน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่าย
และกิจกรรมนันทนาการ มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 500 คน
จากศูนย์การศึกษาพิเศษในเครือข่ายทั้ง 9 จังหวัด คือ
พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ มีความสามัคคี
มีทักษะในการทำงานร่วมกัน เป็นเครือข่ายที่ดีต่อกัน และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

10-04-61


6-04-61

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการครูและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี ถวายพานพุ่ม(ดอกไม้สด) เพื่อวางถวายเป็นราชสักการะ
เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ณ บริเวณพิธีศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-04-61

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2561”
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในวันสำคัญของไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี “วันสงกรานต์”
และเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุ
โดยมี นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมหมาย รอดเลิศ รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม
และกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล
ต่อด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้บริหาร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ มีนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 96 คน....
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

3-04-61

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมการป้องกัน การระงับอัคคีภัยและการอพยพฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือภัยพิบัติ ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา
และเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ทั้งด้านอุบัติเหตุและ อุบัติภัยต่างๆ
กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
การสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกการอพยพหนีไฟตามแนวทางการอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการ
ได้รับเกียรติจาก จ.ส.อ.ประสิทธิ์ ปัญญาภู หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคณะวิทยากรจากเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ จำนวน 48 คน ผู้ปกครองจำนวน 12 คน
และนักเรียน จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

29-03-61

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรม ทัศนศึกษา เปิดโลกกว้างสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมดังกล่าวนั้น นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ครูและบุคลากร นำนักเรียนที่รับบริการที่หน่วยบริการอำเภอ จำนวน 45 คน
เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเมืองลับแล สักการะอนุเสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พักผ่อนที่สวนสาธารณะหนองพระแล
พักรับประทานอาหาร ไก่ KFC ณ เทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ที่ให้ความอนุเคราะห์รถรางในการเดินทางไว้ ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

9-03-61

9-03-61

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับการศึกษาดูงานจาก ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระและคณะ
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับ ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
และคณะบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง จำนวน 24 คน
เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการจัดสภาพแวดและแหล่งเรียนรู้
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหน่วยบริการตรอน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

8-03-61

ก้าวไปอีกขั้น ครูผู้สอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำเสนอบทความวิจัยในชั้นเรียน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
กลุ่มบริหารวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอบทความวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีครูผู้สอนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน จำนวนทั้งสิ้น 22 คน
ในการนำเสนอบทความวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครู มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ
เพื่อให้วิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน มีความถูกต้องตามกระบวนการวิจัยและพร้อมเผยแพร่ด้วยความสมบูรณ์ที่สุด
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-03-61

สมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชน หรือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 นายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35
พ.อ.ประสิทธิพงศ์ ผลดี รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดอุตรดิตถ์
นางอัชรา มากศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระและอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกของสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์
เนื่องในวันสื่อสารมวลชน หรือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โอกาสเดียวกันนี้
นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-02-61

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดกุฏีพระฤาษีทรงธรรม ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ. อุตรดิตถ์
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของวันมาฆบูชา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน 25 คน ผู้ปกครอง 10 คน ครูและบุคลากร จำนวน 30 คน รวม 65 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-02-61

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายส่ง เสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน
ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-02-61

02-02-61 room

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนา ตามโครงการคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง
ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One left behind
เรื่อง “ทิศทางของคุณภาพชีวิตคนพิการ สู่การทำสิทธิ์คนพิการให้เป็นจริง”
โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ ในการอภิปราย
เรื่อง “ทิศทางของคุณภาพชีวิตคนพิการ สู่การทำสิทธิ์คนพิการให้เป็นจริง”
มีวิทยากรที่ร่วมสัมมนาจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
นางสาวสมปอง คำเพ็ชร นักพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางมาลี โชคเกิด รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
และนายสันติ โกสิยานุภาพ นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้จำนวน 125 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

02-02-61

การรณรงค์สิทธิคนพิการโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”...
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกับศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศุ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ร่วมกันจัดงาน “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีคนพิการไทยทั่วประเทศ
สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัวของคนพิการ ผู้ดูแล คนพิการ
เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีกำหนดจัดการระดมทุน ทอดผ้าป่าสามัคคี
ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์มอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นผู้ดำเนินการระดมทุน ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ดังกล่าว...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

01-02-61

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ คณะนักปั่น
ตามโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน” วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมด้วย พ.อ.ประสิทธิพงษ์ มูลดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดอุตรดิตถ์
นางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศุ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
และคุณะนักปั่นจักรยานตาบอดทีมชาติร่วมกับนักปั่นจิตอาสา จำนวน 40 คน
ตามโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind”
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-61

วันที่ 16 มกราคม 2561 เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำข้าราชการครูและบุคลากร เข้าร่วมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-01-61

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ตามโครงการวันครู ประจำปี 2561
โดย นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้นำข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
1. จัดทำคำขวัญวันครู ประจำปี 2561 พร้อมจัดนิทรรศการของสัปดาห์วันครู
ให้ทางครูและบุคลากรศูนย์ฯ และนักเรียนได้เข้าชมนิทรรศการ
และเรียนรู้เรื่องความเป็นมาของการจัดงานวันครู
2. จัดกิจกรรมชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้กล่าวคำปฏิญาณต่อตนเอง
เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชน
และการศึกษาของชาติ
3. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดบริเวณลานวัด
และบริเวณโดยรอบของวัดพระบรมธาตุ(ทุ่งยั้ง)
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

12-01-2561

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” เนื่องในวันเด็กแห่งแห่งชาติ ประจำปี 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา
และมีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมประกอบด้วย
การเดินขบวนพาเหรดที่เรียบง่ายและน่ารัก การแข่งขันกีฬาสี
(กีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค) 4 ประเภทกีฬาและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 70 คน
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในแต่ละประเภทกีฬา...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

test10

25-12-60

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

test 9

4-12-60

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะครูและบุคลากรของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ด้วยการพัฒนาสถานที่และทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
นอกจากนี้ พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 มอบเงินสนับสนุน ข้าวสาร
สิ่งบริโภคและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์..
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-11-60

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พาน้องท่องโลก ICT ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และเพลิดเพลิน สนุกสนานไปกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
กิจกรรมประกอบด้วยการชมภาพยนตร์ เรื่อง "ของขวัญ"
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พิษณุโลก
และเรียนรู้การใช้เหรียญ Token สำหรับหยอดเครื่องเล่นในโซนของ Funcity ...
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณกรมทหารม้าที่ 2
ที่ให้ความอนุเคราะห์พาหนะรับ-ส่ง ในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-11-60

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด อุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับนางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
พร้อมคณะครูและบุคลากร จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
และการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14-11-60

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 คณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-11-60

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับ นายชวลิต คำเพ็ง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
นายชัยนาม นันทนานุวัตร รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย อ.วีระ มะโนสร้อย
ประธานกลุ่มบำนาญ กรมสามัญศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
ที่ปรึกษากลุ่มบำนาญฯ และสมาชิกกลุ่มบำนาญ ฯ จำนวน 36 คน ร่วมมอบสิ่งอุปโภค บริโภค และเงินบริจาค
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ในโอกาสเดียวกัน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตประจำวัน
และให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักค่าของเงิน
และสร้างเสริมทักษะด้านทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญา
ซึ่งมีความสอดคล้องกับโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศักราช 2558
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้เป็นโปรแกรมในการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ในด้านทักษะการดำรงชีวิตเพื่อให้เด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

test 8

3-11-60

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมการมอบคูปองการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยได้รับเกียรติจากท่านนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
มาเป็นประธานในครั้งนี้ โดยปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ได้รับคูปองการศึกษาเป็นจำนวน 1,433 คน จำนวน 82 โรงเรียน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 811 คน 40 โรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 582 คน 39 โรงเรียน
และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 จำนวน 40 คน 3 โรงเรียน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

2-11-60

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้และผู้เรียนได้ปฏิบัติตนตามประเพณี วัฒนธรรมไทย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 63 คน เป็นนักเรียนจำนวน 28 คน ครูและบุคลากรจำนวน 35 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

1-11-60 meeting

วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในการกำหนดทิศทางของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นวิทยากรในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

25-10-60

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิผลและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่


23-10-60

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมนุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช
เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายเสฐียรพงษ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยส่วนราชการ นักเรียนและประชาชนทุกหมู่เหล่า
เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

20-10-60

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง และนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกๆปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"
ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอัญเชิญดวงพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์
แม้จะสิงสถิตอยู่ ณ ทิพย์วิมานสถานใด จงทรงพระเกษมสำราญ ชั่วกาลนานเทอญ.
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-10-60

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
คณะข้าราชการครูและพนักงานราชการ เข้าส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 999 ดอก
ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ จำนวน 300 ดอก ดอกชบาทิพย์ จำนวน 450 ดอก ดอกชบาหนู จำนวน 135 ดอก
ดอกกุหลาบ จำนวน 81 ดอก และดอกพุดตาน จำนวน 33 ดอก
โดยมีนางมนทกานต์ พวงรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้รับมอบ
ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์…
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

test 7

5-10-60

เมื่อวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการใช้เครื่องมือในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระยะที่ 3
ด้านการติดตามผลการใช้เครื่องมือ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีครูผู้สอนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมนำเสนอผลการใช้เครื่องมือเป็นจำนวนทั้งสิ้น 24 คน
และในการติดตามการนำเสนอผลการใช้เครื่องมือในการวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครู มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นผู้ให้คำแนะนำผลการใช้เครื่องมือในการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-09-60

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ด้วยวันที่ 28 กันยายน
ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธี พร้อมกับข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีดังกล่าว...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-09-60

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนางทับทิม ปาคะเชนทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
และนางสาวธันยพร ทรดล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นิเทศติดตาม และประเมินผล
ตามประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-09-60

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2560
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานมอบทุนฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้รับประทานทุนการศึกษา
ประกอบด้วย เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรง-ยากจน จำนวน 105 คน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยดำเนินการประสานงานให้ผู้ขอรับทุน
ได้รับทุนการศึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อนำไปพัฒนาด้านการศึกษาตรงตามความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

18-09-60 bike

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดย นายประหยัด ทรงคำ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ
ได้จัดประชุมการจัดเตรียมจัดเตรียมงาน “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ ” No One Life Behind เชียงใหม่
โดยจัดกิจกรรมให้คนตาบอด ปั่นจักรยานร่วมกับนักปั่นจิตอาสา จำนวน 20 คน
ตั้งแต่กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-23 ธันวาคม 2560
เพื่อรณรงค์ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ด้านการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นการแสดงศักยภาพของคนพิการและให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน
ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอแม่ริมและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ในการประชุมครั้งนี้ นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้อำนวยการศูนย์บริการทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้แทนของท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนจากองค์กรคนพิการ พร้อมคณะทำงาน
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

18-09-60

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าฯ
ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 999 ดอก
และจะได้นำไปมอบให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ ต่อไป
ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครั้งนี้ มีนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร เข้าร่วมจำนวน 80 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

14-09-60

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พาน้องท่องโลก ICT
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ ICT ชมภาพยนตร์
ณ ศูนย์ ICT เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก นอกจากนี้ ศูนย์ฯ พาผู้เรียนไปสัมผัสกับวัฒนธรรมชาวจีนที่ดอยสุเทพ 2
เขาสมอแครง จ.พิษณุโลก(ศาลเจ้าพ่อเห้งเจียและโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง)
กิจกรรมดังกล่าวนี้มีนักเรียน และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 79 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
test 6

7-09-60

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดการขยายผลการอบรมการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้กับคณะครูได้ทราบถึงความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชน
รู้จักเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน สามารถติดตั้งระบบได้อย่างสมบูรณ์
และสามารถใช้เครื่องอ่านบัตรฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริมให้คณะครูได้ตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารทางราชการ
และเข้าใจถึงเป้าหมายของการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างแท้จริง
ซึ่งในการขยายผลในครั้งนี้ประกอบด้วย การแนะนำที่มาและประโยชน์ของเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
วิวัฒนาการของบัตรประชาชน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับรหัสผ่าน(PIN. code)
แนะนำเว็บไซต์ทางการศึกษา การติดตั้งโปรแกรมการทดลองใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน
และสิ่งสำคัญที่สุดในการนำข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card
มาจัดเป็นฐานข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษา
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

5-09-60

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยมีนายวิษณุ โพธิ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
และนางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
และแนวทางในการพัฒนาเด็กพิการ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จะนำข้อเสนอแนะและแนวทางต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนางานต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

4-09-60

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการพัฒนาครูในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสู่ การเป็นครูนักคิดในยุค 4.0
โดยมี ดร.ดำเนิน ยาท้วม อดีตครูโรงเรียนสตรีวิทยา เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ดียิ่งขึ้น
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

31-08-60

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดอุตรดิตถ์
และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาอื่นๆ
และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-08-60

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดกิจกรรมอบรมชี้แจงสาธิตโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างพื้นฐานและพัฒนาความสามารถของเด็กก่อนวัยเรียน
โดยใช้กีฬาอนุชนเป็นสื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา ทักษะและการดูแลสุขภาพของบุตรหลานที่บ้าน
ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 8 ฐานตามทักษะ
และเสริมด้วยกิจกรรมสาธิตการดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้เป็นสื่อในการเล่นกีฬาอนุชนอีกด้วย โดย
กิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 162 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-08-60

ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพร นอกจากนี้ยังมีการกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป กิจกรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการกราบแม่และมอบดอกมะลิให้กับแม่
การมอบเกียรติบัตรยกย่อง “คุณแม่ดีเด่น”
และการร่วมกันทำการ์ดวันแม่ อันเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพัน
ระหว่างแม่กับลูก กิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 94 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-07-60

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2560
ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
นำโดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะครู บุคลากรและนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล
และกิจกรรมการแข่งขันศิลปะตัดปะภาพของนักเรียน
ณ ห้องประชุมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-07-60

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการป้องกัน การระงับอัคคีภัยและการอพยพฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2560
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือภัยพิบัติ ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา
และเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ทั้งด้านอุบัติเหตุและ อุบัติภัยต่างๆ
กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังการบรรยายแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
การสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และฝึกการอพยพหนีไฟตามแนวทาง
การอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการได้รับเกียรติจาก
คุณทนาดร คัมภีรพงษ์ และคณะวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ จำนวน 38 คน ผู้ปกครองจำนวน 24 คน
และนักเรียน จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 86 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-07-60(1)

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง
ประจำจำปีการศึกษา 2560 ตามโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ประจำปีการศึกษา 2560เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียน
โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ชี้แจงถึงนโยบาย บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน
อีกทั้งผู้ปกครองยังได้พบครูประจำกลุ่มเพื่อรับทราบผลการพัฒนาผู้เรียนในปีที่ผ่านมา
และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

test 5

11-07-60

7-07-60

วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประจำปี 2560
เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงสำคัญในพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง การรับฟังพระเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีล
พิธีถวายเทียนพรรษาและการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถไม้สักโบราณ ณ วัดดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
มีผู้เรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

1-07-60

วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับ ผอ.สุวรรณา เอมประดิษฐ์ ประธานชมรมข้าราชการอาวุโสกรมสามัญศึกษา
ที่นำสมาชิกชมรม จำนวน 60 คน
เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมทั้งศูนย์ฯ ได้มีโอกาสนำเสนอการดำเนินการตามภาระ บทบาทหน้าที่หลักในการให้บริการนักเรียน
โอกาสนี้ทางชมรมฯ ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 60,000 บาทและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เพื่อใช้ในการฟื้นฟู สมรรถภาพนักเรียนต่อไป..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-06-60

27 มิถุนายน 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับ นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
ประกอบด้วย นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
และนายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
ที่เข้าร่วม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการให้บริการของหน่วยบริการอำเภอน้ำปาด
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-06-60

ในวันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
ศูนย์การศึกษาพิเศษณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 14 คน 19 กิจกรรม
และมีคณะครูและบุคลากรร่วมควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวน 30 คน
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

23-06-60

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อจัดทำรายงานประจำปีต่อต้นสังกัด โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานกรรมการ และได้รับเกียรติจาก
ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต้นสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

8-06-60

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการไหว้ครู
การแสดงความกตัญญูรู้คุณ ด้วยความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์
อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูที่มีต่อศิษย์
โดยมีพานธูปเทียนและพานดอกไม้ ที่ผู้เรียนจัดทำขึ้นเอง ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-06-60

test3

30-05-60
11-05-60

9-06-60.

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นำนักเรียนและบุคลากรร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนเนื่องใน
"วันวิสาขบูชา" ณ วัดโพธิ์ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ หลังจากนั้นครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
"วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560" ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้
วันวิสาขบูชา ของทุกๆ ปี เป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ
ณ บริเวณสวนผลไม้ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20
ค่ายพระศรีพนมมาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์รถบริการรับ-ส่งนักเรียนตลอดทั้งกิจกรรม
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

3-05-60

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39ได้จัดอบรม
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
โดยมีโรงเรียนในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 18 โรงเรียน
และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยการนำของนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวันชาติ อ่วมแจง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 39
เป็นประธานเปิดการอบรม….
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
20-04-60

17-04-6-1

วันที่ 17-21 เมษายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมอบรมจำนวน 22 คน และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครูและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-04-60-2

วันที่ 17-21 เมษายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมอบรมจำนวน 22 คน
และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครูและบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

6-04-60

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย”
เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักและสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทย และตระหนักถึงความสำคัญของวันสงกรานต์
โดย คุณนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วยคุณสมหมาย รอดเลิศ กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปคกรอง และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมประกอบด้วยการรดน้ำดำหัว การขอพรจากผู้อาวุโส กิจกรรมก่อกองทรายของเด็กๆ
สร้างความประทับใจและสนุกสนานไปพร้อมกัน ...
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

15-03-60

นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมค่ายวิชาการสื่อปฐมวัยสร้างสรรค์และกิจกรรมนิทาน Power Point หนูน้อย ICT
ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน
โดยมีนักศึกษาเอกปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์. จำนวน 25 คน เป็นวิทยากรกลุ่ม..
ถึงจะบกพร่อง มีความจำกัดทางศักยภาพ แต่ไม่อาจปิดกั้นการเรียนรู้ตามสิทธิทางการศึกษาของนักเรียนได้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

11-03-60

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
เที่ยววัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร่ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามงบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-02-60

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
นำโดย ดร.พัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้นำคณะครู และบุคลากรศูนย์ฯ
เข้าศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมแลกเปลี่ยนการจัดทำหลั กสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปพัฒนางานด้านวิชาก ารต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

27-02-60

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาบุคลากรในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครูและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

17-02-60

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น. ผอ.จินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559
"คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ สนามกีฬาฟุตซอล สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางการศึกษาพิเศษและ บริการทางกายภาพให้กับผู้พิการ
โดยคณะครู นักกายภาพบำบัด และนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้แสดงความสามารถด้วยการแสดงบนเวทีก่อนพิธีเปิดกิจกรรม 
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-02-60

วันพฤหัสบดีที่16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธาน มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 18 คน
นักเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 15 คน
และนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 11 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์ รักษาการราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
และนางสาวดอกไม้ จิ๋วปาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.อต. 1
ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

10-02-60

ศุกร์ที่10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
พานักเรียนทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ วัดฤาษีทรงธรรม
พร้อมกับทำพิธีทางศาสนา ฟังเทศน์จากเจ้าอาวาส เกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา
พร้อมเวียนเทียนรอบโบสถ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานวันสำคัญทางศาสนาต่อไป
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ ค่ายพระศรีพนมมาส ป.พัน20 เอื้อเฟื้อรถในการเดินทางในครั้งนี้ 
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

3-02-60

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม ตลาดนัดเด็กน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
โดยจัดกลุ่มนักเรียนตามช่วงอายุ จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสังคม อารมณ์
และสติปัญญา รู้จักค่าของเงิน และสร้างเสริมทักษะด้านทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญา
สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ได้เห็นการพัฒนาของผู้เรียน และได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข 
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

29-01-60

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการและเรียนรวม)
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต (ยิมเนเซี่ยม ๕) จังหวัดปทุมธานี
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

26-01-60

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้มีโอกาสนำทีม จากศูนย์ฯ อุตรดิตถ์ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโธร
| ในเรื่อง การประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25-27 ณ หอประชุมบรรจง-พงษ์ศักดิ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

22-01-60

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับ ผอ.บุญยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ที่นำคณะครูและบุคลากร
เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและงานอาคารสถานที่ นอกจากนั้นบุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ ทั้งในส่วนของห้องเรียนและห้องฝึกทักษะ
ศูนย์ฯ มีความยินดีต้อนรับและขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานที่ให้เกียรติ มาเยี่ยมชมจุดเด่นของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เราจะทำทุกอย่างเพื่อการพัฒนาเด็กๆของเราให้มีพัฒนาการที่ดี
มีความสุข ด้วยหลักการ เสมอภาค. เท่าเทียม และทั่วถึง..
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

16-01-60

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์ฯ
ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ" ของสมาคมครูเมืองลับแล เนื่องในวันครู ปี ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

13-01-60

ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนที่ศูนย์ฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
พันโทณัฐวุฒิ เอี่ยมสูงเนิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ
เข้าเยี่ยมชมอาวุธยุทโธปกรณ์ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร พร้อมการสาธิต สร้างความสนุกสนาน ตื่นเต้น
ให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ คุณไก่โอ ที่เข้ามาสร้างสีสันให้กับนักเรียนในกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ 
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

28-12-59

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คนใหม่
นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

23-12-59

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ให้กับนักเรียนพิการและผู้ปกครอง จำนวน 227 คน เพื่อพัฒนา นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านสังคม
โดยในการร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ผู้ปกครอง อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
โดย คุณนวรัตน์ ทรงเกรียรติกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ มอบทุนการศึกษาและมอบของรางวัล
อาทิ คุณเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นางเฉลิมศรี บุญมาก
นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล พร้อมด้วยสมาชิกกาชาด นายสนาม กอนวงษ์ นายกเทศบาลพระเสด็จ
นายสมหมาย รอดเลิศ รองนายกเทศบาลทุ่งยั้ง คุณธิดาทิพย์ บุญมา และนายทหารค่ายพระศรีพนมมาศ
นางชนัญญา กระชุ่มกระชวย ประธานสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาววรรณภา ฤกษนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์
นางสุธีรา สนประเทศ ผู้จัการหน่วยบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต ฯลฯ
ขอขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและบุคคลที่มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษา
อุปกรณ์การเรียน ของรางวัล และสนับสนุนอาหาร/เครื่องดื่ม ตลอดทั้งงาน ขอกราบขอพระคุณที่ทำให้เด็กๆ มีความสุขถ้วนทั่วกัน...
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

30-11-59

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะครู
ให้การต้อนรับ นายชัยพร พันธ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
ที่เข้าติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการอำเภอพิชัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์
โดยมีนายชัย บุญฤทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
และนายสวาท แก้วเคน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
ให้เกียรติในการต้อนรับคณะนิเทศ พร้อมทั้งได้สนทนาแลกเปลี่ยน แนวคิดในการร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา
ให้กับเด็กปกติ และเด็กพิเศษในครั้งนี้ด้วย
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

22-11-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง หวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ ดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีหลังจากนั้นผู้บริหาร ครู นักเรียน
ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) จำนวน 1 ต้น อีกด้วย
ในเช้าวันเดียวกัน นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่ง ความภักดี ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดอุตรดิตถ์โดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

14-11-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษในสังกัด เขตการศึกษา7
ระยะที่ 1 วิเคราะห์องค์กร (SWOT) ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีครู บุคลากรเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่าย 7
เข้ารับการอบรมจำนวน 9 ศูนย์ฯ ศูนย์ฯ ละ 6 คน รวมเป็นจำนวน 54 คน
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

11-11-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม
ตลาดนัดเด็กน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสังคม
อารมณ์ และสติปัญญา รู้จักค่าของเงิน และสร้างเสริมทักษะด้านทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญา
สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้เห็นการพัฒนาของผู้เรียน
และได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

7-11-59
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย 7
ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Class Room) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผอ.สุรางค์ วิสุทธิสระ ประธานเครือข่ายฯ และผู้บริหาร เครือข่ายที่ 7
ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ ผอ. ปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
และ ผอ.วิฑูรย์วงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

3-11-59

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 พ.ท.ณัฐวุฒิ เอี่ยมสูงเนิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ
พร้อมด้วยนายทหารเเละคณะแม่บ้าน จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนที่ศูนย์ฯ
และมอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน สำหรับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ
นักเรียนมีความสุขกับอาหารที่โปรดปรานและทุกคนมีความอิ่มเอมหัวใจในการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

29-10-59

วันที่ 29 คุลาคม 2559 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

26-10-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และพสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกหมู่เหล่ากว่า 25,000 คน
ร่วมพลังถวายความอาลัย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้เวลา 09:00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานนำคณะพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนกว่า 25,000 คน ร่วมกิจกรรมรวมพลังชาวอุตรดิตถ์
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
โดยประธานพิธีฯ กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การถวายอาลัยกล่าวแสดงความรู้สึกถึงความรักความอาลัย ร่วมใจกันสงบนิ่ง ๙ นาที
และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ดังกึกก้องไปทั่วทั้งภายในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
นับเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีของปวงพสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

26-10-59 BIG CLEANING

วันนี้เวลา 13:00 น. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำบุคลากรร่วมทำกิจกรรม
"ทำบ้านเมืองให้สวยสะอาดด้วยพลังความสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศล" ตามกิจกรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

23-10-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียน์สมเด็จพระปิยะมหาราช โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ณ บริเวณพระบรมราชนุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
อันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพและเป็นที่รักใคร่
อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
อเนกนานัปการทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดมา 
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

21-10-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกๆปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า
"พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

19-10-59

จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลทุ่งยั้ง – ไผล้อม วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.33 น.
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง – ไผ่ล้อม อำเภอลับแล
นำโดยนายชวลิต ประภัสสร นายกเทศบาลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม ดำเนินการจัดขึ้นด้วยตระหนักถึง
การปฏิบัติภารกิจสำคัญที่ต้องดูแลและให้กำลังใจ ผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ขาดอุปกรณ์ช่วยเหลือตนเอง
ทางการเคลื่อนไหวเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ทางสำนักงานเทศบาลฯได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและองค์กรต่างๆ
องค์กรกลุ่ม โจนี่ แอนด์ เฟรนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และกายอุปกรณ์ จำนวน 7 ราย
รถเข็น จำนวน 80 คัน, เก้าอี้สุขภัณฑ์ จำนวน 7 ชุด, ไม้เท้า จำนวน 13 อัน, ฟูกนอน จำนวน 23 ผืน,
เก้าอี้อาบน้ำ จำนวน 12 ตัว, วอกเกอร์ จำนวน 7 อัน และไม้ค้ำ จำนวน 1 ชุด
รวมทั้งสินจำนวน143 ชุด มูลค่า 2,383,132 บาท และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนการนครินทร์,
กรมสุขภาพจิต, กระทรวงธารณสุข, จัดสรรรถเข็น, กายอุปกรณ์
ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 120 คน ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม
ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลเอกสารของผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่รับการช่วยเหลือรายบุคคล อีกด้วย
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

14-10-2559

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ร่วม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยการยืมสงบนิ่ง เป็นเวลา 9 นาที
หลังจากนั้น ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบคูปองการศึกษา สำหรับการนำไปจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2559
โดยนางนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีมอบ
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

29-09-59

29 กันยายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงาน
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยบริการน้ำปาด
ตามโครงการส่งเสริมการให้บริการผู้พิการใน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำอำเภอ
(หน่วยบริการขยายศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา อุทัยธานี เขต1 จ.อุทัยธานี
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

6-10-59

6 ตุลาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “ดนตรีบำบัด”
และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบ ICT เรื่อง“แป้นพิมพ์แสนสนุก” ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครู
โดยได้รับเกียรติจากนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

22-09-59

วันนี้เวลา 10:00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพีธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม
ทรงประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท จำนวน 105 ทุน
เป็นเงิน 525,000 บาท นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงานฯ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง เด็กออทิสติก และเด็กพิการ เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 205 คน
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

20-09-59

20 กันยายน 2559 ของทุกปีรัฐบาลประกาศให้เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย
เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของรัฐวิสาหกิจที่อยู่กับสังคมไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและในอนาคต
ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดงาน "วันรัฐวิสาหกิจไทย" ประจำปี 2559 ในวันที่ 20 กันยายน 2559
ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ริมน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการทำสาธารณประโยชน์แก่ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรมฯ จึงประสงค์บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

17-09-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับการอบรม โครงการการจัดทำคู่มือแหล่งเรียนรู้
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
ณ วันที่ 14-15 กันยายน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

31-08-59

นางวราภรณ์ จิระศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางเฉลิมศรี บุญมาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล
นายสนาม กอนวงษ์ นายกเทศบาลพระเสด็จและคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 6,000 บาท ถังน้ำดื่ม จำนวน 1 ถัง และเครื่องใช้จำเป็น จำนวน 35 ชุด
ให้กับนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อส่งมอบแก่นักเรียนพิการ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

meeting

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับเครือข่าย
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและขับ เคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2555 - 2559 และนโยบายปฏิรูปการศึกษา
สำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – พ.ศ.2561) เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ เป็นประธานในการประชุม นอกจากการประชุมอนุกรรมการฯ
แล้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดนิทรรศการ
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ปี 2559
และกิจกรรม "ตลาดนัดเด็กน้อย" อันเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของการพัฒนาผู้เรียนด้วย
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

16-08-59

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการพัฒนาผู้ปกครองเพื่อการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม แก่เด็กพิการตามบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา
มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 20 ครอบครัว
โดยมีนายเกียรติพันธ์ รังษีสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณวิทยากร นายจตุรงค์ มีทอง นักกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลลับแล
และ นางสาวศศิธร คำจันทร์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
โรงพยาบาลท่าปลา มาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู สมรรถภาพด้วยการกายภาพบำบัด
และการดูแลเด็กพิเศษให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อนำไปพัฒนาบุตรหลานต่อไป
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดอบรมในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

15-08-59

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวลัญญาภดี สรงสุวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวง
จังหวัดอุตรดิตถ์และประธานสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน
จังหวัดอุตรดิตถ์ และกรรมการทั้ง ๒ชมรม/สมาคม ได้มอบข้าวสารและอาหารกระป๋อง
ให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๒๕๕ ชุด
โดยมี นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล และนางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

12-08-59

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นสักการะ
โดยจัดพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” โดยจัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป กิจกรรมการแสดงความรักแม่ด้วยการกราบแม่และมอบดอกมะลิให้กับแม่
พร้อมทั้งการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ และการร่วมกันทำดอกมะลิจากกระดาษ
ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรักและความผูกพัน ระหว่างแม่กับลูก ในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งนี้
มีนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๙ คน
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

best

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ หนึ่งในคณะทำงานการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices ของการจัดเรียนร่วม/เรียนรวม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ โดยในครั้งนี้ นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ได้ร่วมส่งผลงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวม ในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

5-08-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง อำเภอทองแสนขัน
ตามโครงการพัฒนาผู้ปกครอง เพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตามบ้าน ณ โรงพยาบาลทองแสนขัน
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ นางสาวณัฐพลิน ปินตา นักกายภาพบำบัด นางสาวสุปรียา บุญจันทร์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การกายภาพและดูแลเด็กพิเศษให้กับ ครู ผู้ปกครอง
เพื่อนำไปพัฒนาบุตรหลานต่อไป ขอขอบคุณ นาสาวอัญมณี สุวรรณ นักจิตวิทยาคลินิก
และ นางสาวสุจิตรา จอมดวง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพจิตและการฟื้นฟูผู้พิการ
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลทองแสนขันที่เอื้อเฟื้อให้บริการสถานที่ในการจัดอบรมในครั้งนี้
ตามโครงการพัฒนาผู้ปกครองเพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตามบ้าน
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

1-08-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณ
นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางเฉลิมศรี บุญมาก นายกกิ่งกาชาด
อำเภอลับแล นางชลธิชา ปูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าปลา
คณะเหล่ากาชาดฯ และ นางสาวณัฏบธนัน นพฐิติกาญจน์
นำเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.อุตรดิตถ์ มอบทุนสงเคราะห์ครอบครัวและถุงยังชีพแก่ครอบครัวนักเรียน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 23 ครอบครัว
ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

28-07-59 night

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
28 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

28-07-2559

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมให้ควารู้ผู้ปกครอง อำเภอพิชัย
ตามโครงการพัฒนาผู้ปกครอง เพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตามบ้าน ณ โรงพยาบาลพิชัย
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ นายแพทย์ทศนาถ อำพนนวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัย
ที่ให้ความสำคัญสำหรับเด็กพิเศษ พิเศษ ขอขอบคุณ นางสาวมลทิรา ยี่อิน นักกายภาพบำบัด
และนางสาวเสาวรจ ไชยทิง นักจิตวิทยาวิทยา ให้ควาามรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ การกายภาพที่ถูกต้องกับครู ผู้ปกครอง
เพื่อนำไปพัฒนาบุตรหลานต่อไป ตามโครงการพัฒนาผู้ปกครองเพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตามบ้าน
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

best

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
ผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice การจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ระดับจังหวัด ประจำปี 2559
โดยมี ผศ.ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
และนางจินดา อุ่นทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นคณะกรรมการ
ในการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice
ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

14-07-59

14 กรกฎาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาความรู้ด้านวินัย และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยอาจารย์ทบทวน ชำนาญค้า นิติกรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

12-07-59

12 มิถุนายน 2559ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมให้ควารู้ผู้ปกครองอำเภอเมือง
ตามโครงการพัฒนาผู้ปกครอง เพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตามบ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ นายอัฑฒพงศ์ โมลี วิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กพิการอำเภอเมือง
ตามโครงการพัฒนาผู้ปกครองเพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตามบ้าน
ขอขอบคุณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด เอื้อเฟื้อจัดสถานที่ในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

p20

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการถ่ายและการจัดเก็บภาพ
เพื่อใช้ในงานราชการ และการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Lightroom เบื้องต้น
ให้กับเหล่าทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 (ค่ายพระศรีพนมมาส) ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

30-06-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมให้ควารู้ผู้ปกครอง อำเภอน้ำปาด
ตามโครงการพัฒนาผู้ปกครอง เพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตามบ้าน ณ โรงพยาบาลน้ำปาด
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ นางสาวพัชรินทร์ ปินใจ นักจิตวิทยามอบความรู้เบื้องต้นให้แก่ผู้ปกครอง
ให้เข้าใจถึงการดูแลเด็กพิการ ขอขอบคุณ นางสาวมณีรัตน์ คำเพ็ง นักกายภาพ ที่มาสาธิตการกายภาพบำบัด
ให้แก่เด็กพิการ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงสิ่งที่ถูกต้อง ทีจะนำไปพัฒนาบุตรหลาน ต่อไป
ขอขอบคุณ โรงพยาบาลน้ำปาด เอื้อเฟื้อจัดสถานที่ในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

specail

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา SpecialOlympics
ที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นการแข่งขันทักษะทางกลไก (MATP) และแอร์โรบิคส์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ส่งเด็กพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกมกีฬา
รู้จักแพ้รู้จักชนะ ในการการแข่งขันกีฬา SpecialOlympics และเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

22

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2558 จากนางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

iep online 2559


2-06-59

วันที่ 2 มิย. 2559 พันโท ณัฐวุฒิ เอี่ยมสูงเนิน นำคณะนายทหาร แม่บ้าน
ร่วมกันทำกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งเป็นกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เถลิงถวัยลราชสมบัติ ครบ 70 ปี
9 มิ.ย.2559 โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


24-05-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและขันกัณฑ์เทศน์ งาน "อัฐมีบูชา" ประจำปี 2559
ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ “ประเพณีอัฐมีบูชา” เป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง
ซึ่งตามพุทธประวัติ จัดขึ้นหลังวันวิสาขบูชา 8 วัน กล่าวคือในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็น “วันวิสาขบูชา”
และวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 เป็น “วันอัฐมีบูชา” งานประเพณีอัฐมีบูชานับเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชาว อุตรดิตถ์
ที่มีการจัดงานสืบต่อกันมาช้านานกว่า 50 ปี มีเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีการรักษาประเพณีนี้ไว้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

23-05-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม ตลาดนัดเด็กน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 2
จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา รู้จักค่าของเงิน
และสร้างเสริมทักษะด้านทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญา สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
กับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้เห็นการพัฒนาของผู้เรียน และได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณโรงเรียนฤาษีพหลวิทยา มาร่วมกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อยในครั้งนี้ และคุณนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
ประธานกรรมการสถานศึกษามาร่วมกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

23-05-58

24 พฤษภาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษา พิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีคุณนวรัตน์ ทรงเกียรติกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษามารับฟังผลในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

19-05-59

19 พฤษภาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้พาผู้เรียนไปที่วัดพระยืนพุทธบาลยุคล จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน และเข้าใจถึงวันสำคัญทางศาสนา ที่มีขึ้นในวันวิสาขบูชา
อีกทั้งผู้เรียนร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ ป.พัน 20 กองกำลังทหารจากค่ายพระศรีพนมมาส ที่นำรถมาให้เราได้ใช้บริการในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

16-05-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และทราบถึงพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างครู และผู้ปกครองนักเรียน โดยการจัดประชุมโครงการในครั้งนี้
มีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการโครงการประชุมผู้ปกครอง
พร้อมแจ้งถึงความสำคัญของการประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบถึงข้อมูลด้านพัฒนาการในปีการศึกษา 2558
ที่ผ่านมาของบุตรตนเอง และวางแผนในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

8-04-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ให้กับเด็กพิเศษ ที่ศูนย์ฯ
วันสงกราต์ถือเป็นวันสำคัญหนึ่งของไทย เพราะวันนี้ เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และวันนี้ ยังเป็นวันที่ครอบครัว
จะได้อยู่พร้อมหน้า เนื่องจากหลายๆ ครอบครัว ที่มีลูกหลานที่ไปทำงานในต่างจังหวัด ก็จะได้ใช้โอกาสนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
และร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
หรือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการขนทรายเข้าวัด ทำบุญ ทำทาน สิ่งเหล่านี้ ได้เสริมสร้างคุณค่า และความสำคัญของวันสงกรานต์
ให้ทวีคูณยิ่งขึ้นและส่งผลให้วันสงกรานต์ เป็นวันที่มีคุณค่า และความหมายต่อหลาย ๆ คน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์นี้ขึ้นทุกๆ ปี เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวันสำคัญ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันสงกรานต์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

6-04-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมวันจักรี ถวายพานพุ่ม ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
วันจักรีถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วันที่เราจะร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ นอกจากจะเป็นวันแห่งการก่อตั้งราชวงศ์จักรีแล้ว
ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชการทรงสร้างกรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองหลวงของไทยอีกด้วย จึงนับเป็นวันครบรอบกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) กรุงเทพมหานครมีอายุครบ 234 ปี
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

5-04-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณ พันโทณัฐวุฒิ เอี่ยมสูงเนิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 (ค่ายพระศรีพนมมาส)
ได้จัดโครงการ "กิจกรรมปันรัก แด่น้องคนพิเศษ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2559
โดยมอบหมายให้ ร้อยตรีธวัชชัย โพธิสัตย์ เป็นประธานคนเปิดกิจกรรมร่วมกับ นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดกิจกรรมเก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโปร่ง และร้องเพลงให้กับเด็กพิเศษ ที่ศูนย์ฯ สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กที่ศูนย์ฯ อีกทั้ง
ได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้ครูและเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

01-04-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแสดงความยินดี
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรคนใหมม่ นายสมจิตร ประดิษฐ
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

31-3-59

วันที่ 31 มีนาคม 2559 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะข้าราชการครู
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเหล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
และการจัดพิธี "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 " ณ บริเวณพิธี ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

30-03-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ระ บบ ICT เรื่อง“เรขาคณิตแสนสนุก ด้วยโปรแกรม paint”
ตามงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในก ารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนผู้เรียน มีพัฒนาการทางด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
การประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือ และเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา
โดยการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป กครองและครู
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

29-03-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในชุมชน (ต่อในวันที่ 2)  โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ แนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการประจำอำเภอ
พร้อม นางสาวรัชนก ยอดยง เป็นวิทยากรทบทวบเรื่องการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP/IIP)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูและพี่เลี้ยงประจำอำเภอ
และนางสาวนันทิยา มูลเที่ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP)
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

28-03-59 day1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษในชุมชน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อ 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการประจำอำเภอ
2. เพื่อให้คนพิการในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นทางการศึกษา
มีพัฒนาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้เชิญ คุณอุทัย สอนจิ๋ว นักพัฒนาสังคม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิผู้พิการพึงได้รับ
และ นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร มาให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

23-03-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อศึกษาดูงาน
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จุดประสงค์ของการจัดโครงการพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
และคณะครูทุกท่านที่มอบความรู้ และความเข้าใจระบบ การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

19-02-59

ศูนย์การศึกาษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมนี้ได้พาผู้เรียนไปที่วัดฤาษีทรงธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำบุญใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน จุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียน
ได้ทราบและเข้าใจถึง กิจกรรมวันสำคัญในวันมาฆบูชา
ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ รถทหาร ป.พัน 20 กองกำลังทหารจากค่ายพระศรีพนมมาส ที่มาให้บริการผู้เรียนในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

12-02-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ "ตลาดนัดเด็กน้อย" ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จุดประสงค์ของโครงการ
เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ในการใช้จ่ายเงิน
และเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนและครู ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

11-02-59

วันนี้เวลา 14.00 น. กำลังทหารจากค่ายพระศรีพนมมาส (ป.พัน20) นำโดย
ท่าน พ.ท.ณัฐวุฒิ เอี่ยมสูงเนิน ผู้บังคับบัญชาการค่ายพระศรีพนมมาส
นำรถน้ำของกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ในการบรรเทาภัยแล้ง นำน้ำใช้มาให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
เพื่อให้เด็กพิการได้มีน้ำใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม และกิจวัตรประจำวัน ซึ่ง ณ ตอนนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
ขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ขอขอบพระคุณ ค่ายพระศรีพนมมาส (ป.พัน20) เป็นอย่างสูง
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

10-02-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข่าร่วมรับฟัง รายงานผลการดำเนินงานลดความ เหลื่อม ล้ำทางการศึกษา
เพื่อความเป็นธรรมในสังคม กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดการประชุม
พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียน รู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงของโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 57
อีกทั้งมอบจักรยานพระราชทาน ให้แก่นักเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ มอบรางวัลให้กับนักแสดง
และมอบชุดนักกีฬาให้นักเรียน พร้อมสรุปผล
รายงานผลการดำเนินงานลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม กระทรวงศึกษาธิการ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

22-01-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 ในวันที่ 22 มกราคม 2559
ณ อาคารเรือนน้ำพุ เขื่อนสิริกิต์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกับกิจกรรมที่นักเรียนศูนย์ฯ แสดงความสามารถ
สร้างรอยยิ้ม และความสนุกสนาน ไว้ ณ งานแห่งนี้ด้วย ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


19-01-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
โดย ท่านอาจารย์จิตประภา ศรีอ่อน มานิเทศติดตามในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


16-01-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ซึ่งข้าราชการครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
"หนึงแสนครูดี" ประจำปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 3 ราย ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


15-01-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูพานักเรียนศูนย์ฯ
ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อสาธารณประโยชน์ ของสถานศึกษาและชุมชน ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่9-01-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบพระคุณ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษปร ะจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวน 23 ทุน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559 ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


8-01-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม
มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

5-01-59

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการวางแผนเตรียมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 
ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Classroom) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


25-12-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ของขวัญ อาหาร
และกิจกรรมนันทนาการ มามอบความสุขให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขออวยพรให้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน พบกับสิ่งที่ดี ตลอดปี ๒๕๕๙ ขอขอบคุณ
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

21-12-58

23-12-58

17-12-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นสถานที่แข่งขัน ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

11-12-58

11 ธันวาคม 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad
ไทยทั่วโลกรวมใจเป็นหนึ่ง บอกรักพ่อให้ก้องโลก
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558 ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

5-12-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

4-12-58

5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อแห่งชาติ
อีกทั้งทรงเป็นพ่อตัวอย่างของปวงชนชาวไทย
ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา ทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน
ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น พ่อแห่งชาติ
ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้ วัฒนาถาวรสืบไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน แสดงความรัก ความกตัญญูที่มีต่อพ่อ และผู้ที่มีพระคุณ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

25-11-58

25 พฤศจิกายน 2558 ศุนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
วันลอยกระทง เพื่อแสดงความสำนึกคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต ซึ่งสมมุติเป็นแม่พระคงคา และขอขมาลาโทษ
ที่อาจทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้แหล่งน้ำนั้นๆ ไม่สะอาด การสำนึกคุณและขออภัยถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามอย่างหนึ่งของไทย
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

17-11-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
มอบเงินทุนการศึกษา ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอื่นๆ รวม 88 แห่ง ทั่วประเทศ
โรงเรียนละ 200,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 17,600,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


29-10-58

28-10-58

28 ตุลาคม 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำบุญประจำปี
ด้วยการถวายเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายอาหารศาลพระภูมิ/ศาลเจ้าที่ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

1

2

22-10-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม วันปิยมหาราช ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน
แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุด และทำให้ชาวไทยได้ปลดปล่อยอิสระแรงงาน ซึ่งถือเป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อประชาราษฎร์ คือ
การประกาศเลิกทาสนั่นเอง ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


13-10-58

1-10-58

1 ตุลาคม 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

18-09-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ณ เมาท์เท่นพาร์ค สวิสเซอร์แลนด์รีสอร์ทอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

11-09-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการและเชิดชูเกียรติสมาชิกสมาคมชาวศึกษา
สงเคราะห์และศึกษาพิเศษผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558 วันที่ 11-12 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

3-09-58

3 กันยายน 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก
และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2558 จำนวน 105 ทุน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายชัช กิตตินภดล มามอบทุนในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

1-09-58

1 กันยายน 2558ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ ตามโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้
เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพ
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

28-08-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตนด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในชาติ
และความเป็นไทย ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

26-08-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2555-2559 และนโยบายปฏิรูป
การศึกษาสำหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-พ.ศ.2561) ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


22-08-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรม ผลิตสื่อต้นแบบ สำหรับการเรียนการสอน ชุดกะลาหรรษา
จุดประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการผลิตสื่อต้นแบบ
สำหรับการเรียนการสอน ชุดกะลาหรรษา ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

20-08-58

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์จัด กิจกรรมทัศนศึกษา
เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและสวนสัตว์สนามบิน สุโขทัย
ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

17-08-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
กระเป๋าน้อยร้อยรักษ์ และ รังสรรค์ภาพด้วยโปรแกรม Paint จุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือ มีความคิดสร้างสรรค์
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


bike for mom

16 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพพสกนิกรในกรุงเทพมหานคร ทุกหมู่เหล่าพร้อมใจสวมเสื้อสีฟ้า
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในกิจกรรม 'Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่' โดยจะปั่นพร้อมกัน 76 จังหวัด
ในกรุงเทพฯ จะปั่นรวมระยะทาง 43 กิโลเมตร เพื่อทำสถิติบันทึกลง Guinness World Record...
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่
ในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


15-08-58

เมื่อคืนวันที่ 15 ส.ค. 58 เวลา 19.30 น. นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
ศิลปิน นักจัดการรายการ และแฟนรายการ ในกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตซูเปอร์สตาร์ฮาเฮ ของสถานีวิทยุ อสมท FM 95 MHz
ลูกทุ่งมหานครณ ที่สวนสาธารณหนองพระแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อมอบรายได้สมทบทุนให้กับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล
พันตำรวจเอกประมาณ เนื่องจากฉิม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน
นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
นายชวลิต ประภัสสร นายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม และเหล่าคณะศิลปิน นักจัดรายการ และแฟนรายการ
ร่วมในงานเป็นจำนวนมากในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มอบเงินสมทบทุนค่าอาหาร
แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


12-08-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


11-08-58

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันแมแห่งชาติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


30-07-58

ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


24-07-58


18-07-58
การจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


kunpoom

ใบสมัครขอรับทุน คลิ๊กที่นี่


teacher

9 กรกฏาคม 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน ไหว้ครู จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


08-07-58

7 กรกฏาคม 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอคลองลาน ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ประโยชน์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำประโยชน์ที่ได้รับมาปรับใช้ แก้ไข เพื่อ เป็นแนวทางให้กับ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการต่อไป ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่
19-20 มิถุนายน 2558ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับ การติดตาม ตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ จากต้นสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายในจาก นางสาวอารีย์ เพลินชัยวานิช อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายในจาก
นางสาวอารีย์ เพลินชัยวานิชอดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึก ษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในก ารนิเทศ ติดตาม ในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


5-7-06-58

5-7 มิถุนายน 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1อำเภอ 1ศูนย์การเรียน ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


3-06-58

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดการสัมมนาผู้ปกครอง ในโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
ประจำปี 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

โครงการศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มานิเทศติดตามโครงการศูนย์การเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในรพ.ฯ
และแวะเยี่ยมชมศูนย์การศึกษ าพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่ด้วยรายการ "บุญ....ไม่จำกัด" โดยบริษัท ธันวา โปรดกชั่น จำกัด แจ้งกำหนดมอบทุนยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและ
นักเรียนของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมมพิธีมอบทุนยังชีพ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

ขอขอบคุณ รายการ "บุญ.... ไม่จำกัด"
ได้ทำการคัดเลือกผู้ด้อยโอกาสที่จะมารับทุนในวันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่จังหวัดน่าน
โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 7 ราย
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานได้ร่วมลงไปถ่ายทำร่วมกัน
ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

20 พฤษภาคม 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียนประจำปีการศึกษา 2558 ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่


19 พฤษภาคม 2558 ขอขอบพระคุณ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มอบรถตู้ให้กับทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการให้บริการกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ซึ่งทางศูนย์ฯ จะใช้รถตู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่นี่

 
 

 boss